Project Description

Τεχνικός Αγροτουρισμού:

Ο Τεχνικός Αγροτουρισμού δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο και ως «πολυδραστήριος» γεωργός, έχει επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αγροτουρισμό, χωρίς να αποκοπεί από τον χώρο της γεωργίας.

Στον αγροτουρισμό το ζητούμενο είναι η σχέση με την αγροτική εκμετάλλευση ο δε ασχολούμενος με τον αγροτουρισμό είναι ένας «πολυδραστήριος»  αγρότης που επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια εναλλακτική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τον επισκέπτη μιας περιοχής με τον τρόπο ζωής στο χωριό, τις αγροτικές ασχολίες, τη φύση και την τοπική παράδοση.

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια νέα δυναμική μορφή τουρισμού που όχι μόνον προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα στον γεωργό και την οικογένειά του αλλά ενεργοποιεί, στο μερίδιο που του αναλογεί, την τοπική ανάπτυξη, αποτελώντας έναν από τους μοχλούς της.

Σπούδασε το επάγγελμα των ονείρων σου στην Κόρινθο. Έμπειροι, καταξιωμένοι καθηγητές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της τουριστικής οικονομίας. Η ανάγκη επιστροφής των αστών «στον χαμένο παράδεισο», η αναζήτηση ενός περισσότερο ανθρώπινου μοντέλου τουρισμού, η αποσύνδεση του αγροτουρισμού, σε ικανοποιητικό βαθμό, από την εποχικότητα της τουριστικής αγοράς, η πολυμορφία του αγροτουριστικού προϊόντος, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι των αγροτουριστικών επενδύσεων έχει επιδοτηθεί από κοινοτικά ή / και εθνικά κονδύλια, σε συνδυασμό με το περιορισμένο μέγεθος της επένδυσης με αποτέλεσμα την μικρή επιβάρυνση του επενδυτή, είναι οι παράγοντες που προδιαγράφουν τη δυναμική ανάπτυξη του επαγγέλματος.

Όσον αφορά τη δυναμική του κλάδου, σύμφωνα με τους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, προβλέπεται η δημιουργία 5.294 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων οι 4.645 αφορούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις αυτές (τουλάχιστον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων περιόδων) θα αφορά στον αγροτουρισμό, θέση που τεκμηριώνεται και από την πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού τουριστών κατά 800.000 άτομα στις αγροτικές περιοχές.

Ο Τεχνικός Αγροτουρισμού

 • Προετοιμάζει,  οργανώνει και δημιουργεί την αγροτουριστική του επιχείρηση
 • Λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με το είδος της αγροτουριστικής επιχείρησης
 • ∆ιενεργεί έρευνα αγοράς σχετικά με τις δυνατότητες και προοπτικές του αγροτουριστικού προϊόντος, στην συγκεκριμένη περιοχή.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση του για το θεσμικό πλαίσιο και την εφαρμογή του που διέπει τις διάφορες αγροτουριστικές δραστηριότητες και τους περιβαλλοντικούς ή άλλους περιορισμούς.
 • Επιλέγει τις δραστηριότητες της αγροτουριστικής του επιχείρησης αναθέτοντας,  εφόσον το κρίνει απαραίτητο, την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και τεχνικό-οικονομικής μελέτης σε ειδικό.
 • Σχεδιάζει και αναλύει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες και δυνατότητες και αναζητά και επιλέγει τρόπους χρηματοδότησης
 • Αναλύει το επιχειρηματικό εξωτερικό περιβάλλον προκειμένου να το συνυπολογίσει στις αποφάσεις του.
 • Ενημερώνεται και παρακολουθεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες (π.χ.  από τα προγράμματα της ΕΕ ή/και εθνικούς αναπτυξιακούς νόμους αλλά και τυχόν σχετικά τραπεζικά προϊόντα ή/ και αυτοχρηματοδότηση).
 • Επιλέγει τους χώρους εγκατάστασης καθώς και το είδος των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που απαιτείται, κατασκευάζει ή/ και προσαρμόζει τις υφιστάμενες υποδομές της αγροτικής του εκμετάλλευσης.
 • Χωροθετεί την αγροτουριστική επιχείρησή του, αναθέτει σε αρχιτέκτονα ή/και πολιτικό μηχανικό την εκπόνηση της μελέτης και παρακολουθεί την κατασκευή φροντίζοντας παράλληλα για την ικανοποίηση όλων των πολεοδομικών, ασφαλιστικών και φορολογικών προβλέψεων.
 • ∆ιερευνά, προσδιορίζει και επιλέγει τα κατάλληλα μηχανήματα για την μεταποίηση / τυποποίηση / συσκευασία των αγροτικών του προϊόντων του ή προϊόντων οικοτεχνίας.
 • Φροντίζει να εκπαιδευτεί στη λειτουργία του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού με την μεταποίηση / τυποποίηση / συσκευασία των προϊόντων του ή την δημιουργία προϊόντων οικοτεχνίας και τον θέτει σε λειτουργία.
 • Εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχει το κόστος των επιδιορθώσεων που δεν μπορεί να εκτελέσει ο ίδιος πριν τις αναθέσει σε ειδικό.
 • Διαμορφώνει την αισθητική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της αγροτουριστικής επιχείρησης επιλέγοντας και σχεδιάζοντας κατάλληλα και φροντίζει για την ασφάλεια των πελατών του.
 • Σχεδιάζει,  αποφασίζει και προχωρά στις απαραίτητες προμήθειες για την αισθητική των χώρων διανυκτέρευσης, εστίασης κ.λ.π., λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των δυνητικών πελατών.  Ζητά την γνώμη ειδικών,  όταν αυτό απαιτείται.
 • Φροντίζει για την προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού και της «οικοσκευής» της μονάδας.
 • Φροντίζει/επιβλέπει τις υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας και εξασφαλίζει την ύπαρξη Α’ Βοηθειών (ασφάλεια των πελατών-περιηγητών του).
 • Μεριμνά για την προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας επαγγελματικού επιπέδου στους τουρίστες-περιηγητές.
 • Φροντίζει για τη λειτουργία του ξενώνα και της μικρής μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων, επιδιώκοντας μέγιστη πληρότητα.
 • Ασκεί πολιτική μεγιστοποίησης πληρότητας μέσω διαδικτύου, καταχωρήσεων,  συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Ενημερώνει τους υποψηφίους πελάτες-περιηγητές για την μονάδα,  τα όσα αυτή προσφέρει και για την πολιτική τιμών.
 • Προβαίνει σε κρατήσεις,  ενημερώνει το (ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο)  αρχείο και φροντίζει αυτές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη-περιηγητή όπως αυτές έχουν καταγραφεί κατά την κράτηση.
 • Προετοιμάζει και οργανώνει την άφιξη και υποδοχή των πελατών-περιηγητών, συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα και διευκολύνει τους πελάτες-περιηγητές στην εγκατάστασή,  αλλά και στην αναχώρησή τους.
 • Βοηθά τους πελάτες περιηγητές να απολαύσουν την διαμονή τους και να εκμεταλλευτούν το σύνολο των υπηρεσιών της μονάδας, αλλά και όσων προσφέρει η περιοχή,  με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον .
 • Προμηθεύει στον πελάτη-περιηγητή τυχόν πληροφοριακό υλικό για τον ξενώνα και την περιοχή, τουριστικούς χάρτες και προσφέρει προφορικές πληροφορίες για την περιοχή,  αξιοθέατα της φύσης και του πολιτισμού. Παρέχει σαφείς οδηγίες για αποτροπή περιβαλλοντικών βλαβών.
 • Οργανώνει περιήγηση στην αγροτουριστική μονάδα για μεμονωμένους πελάτες-περιηγητές ή για ομάδα πελατών-περιηγητών και φροντίζει για την συμμετοχή τους εφόσον το επιθυμούν στις αγροτικές ή αγροτουριστικές δραστηριότητες.
 • Καθοδηγεί και ενδεχομένως συνοδεύει τους πελάτες–περιηγητές σε πεζοπορικές διαδρομές και/ή σε δραστηριότητες τις οποίες προσφέρει η αγροτουριστική μονάδα φροντίζοντας για την ευχαρίστηση και την ασφάλειά τους.
 • Προσφέρει πρωινό ή/και γεύμα-δείπνο εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη-περιηγητή.
 • Προωθεί και πουλά προϊόντα της αγροτουριστικής μονάδας.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, του προσωπικού και των πόρων της, αλλά και των πόρων της ευρύτερης περιοχής.
 • Οργανώνει,  συντηρεί και ελέγχει τη διοίκηση του γραφείου της αγροτουριστικής μονάδας.
 • Τηρεί πλήρεις φακέλους με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της αγροτουριστικής επιχείρησης και φροντίζει να είναι εμφανώς αναρτημένα όλα τα υποχρεωτικά προς τούτο έγγραφα.
 • Φροντίζει να υπάρχει και να λειτουργεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός γραφείου.
 • Ελέγχει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανογραφημένο σύστημα κρατήσεων, στοιχείων πελατών, κ.λ.π.
 • Φροντίζει για το έντυπο διαφημιστικό υλικό της μονάδας,  είτε πρόκειται για έντυπο υλικό που παράγει ο ίδιος και αφορά την μονάδα, είτε για έντυπο υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα .
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα για τον τύπο της αγροτουριστικής μονάδας του λογιστικά βιβλία, καθώς και φακέλους με όλα τα παραστατικά, και κατά περίπτωση ζητά τη συνδρομή λογιστή.
 • Οργανώνει και υλοποιεί απλό σχέδιο μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, κοστολόγησης Προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Εφαρμόζει απλό σχέδιο ποιότητας καθώς και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ ποιότητας.
 • Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα του και με βάση την ανάλυση δεδομένων και μια στοιχειώδη έρευνα αγοράς εφαρμόζει διαφορετικά εργαλεία αμέσου μάρκετινγκ.
 • Εφαρμόζει βασικές αρχές επικοινωνίας συνδυάζοντας τις με την αυθόρμητη φιλοξενία.
 • Υλοποιεί δράσεις δημοσίων σχέσεων προσαρμοσμένων στο μέγεθος της επιχείρησής του και στο μέγεθος της τοπικής αγοράς.
 • Δημιουργεί, επιλέγει, συμμετέχει σε Δίκτυα (clusters)  ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος.
 • Συμμετέχει σε ∆ίκτυο επιχειρήσεων και επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό.
 • ∆ιερευνά,  μελετά και εξάγει πορίσματα για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τηρεί αρχεία νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εφαρμοστικών εγκυκλίων
 • Προωθεί και προβάλλει το αγροτουριστικό προϊόν της περιοχής του.
 • Συμμετέχει στην παραγωγή έντυπου υλικού όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την περιοχή του.
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, κοστολόγηση και προώθηση «αγροτουριστικών πακέτων».
 • Μεριμνά για την αποστολή σε ενδιαφερόμενους φορείς , τουριστικά γραφεία, τοποθέτηση του σε ιστοσελίδες και δικτυακές πύλες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού.

Μοναδικά Προνόμια

Φοιτώντας στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια:

 • Μαθαίνεις όλες τις βασικές αλλά και καινούριες τεχνικές.
 • Μαθαίνεις να οργανώνεις και διαχειρίζεσαι το απαιτητικό περιβάλλον ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος.
 • Αποκτάς δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος που σε οδηγεί σε εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας.
 • Εξασφάλιση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης

Κάνε αίτηση τώρα!

Πείτε μας ποιος τομέας σας ενδιαφέρει

Θέλω να Μάθω:
Ποια είναι τα ΔίδακτραΠοιο είναι το Πρόγραμμα ΣπουδώνΠοιο είναι το ωράριο της σχολής