Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας


O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις
οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώρο του φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο

 • Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing 
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ 
 • Στατιστική Ι,ΙΙ 
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ Εξάμηνο

 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Λογιστική Κόστους
 • Φορολογική Λογιστική – Εφαρμογές
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ) 
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ Εξάμηνο

 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία (Η/Υ)
 • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
 • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets- H/Y)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Marketing Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Διοίκηση Marketing
 • Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Πρακτική Άσκηση

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές αρχές της Γενικής Λογιστικής προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρχές αυτές στην τήρηση και λειτουργία του λογιστικού τμήματος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος :
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και τη λογιστική
• Ορισμός Επιχείρησης – Οικονομικής μονάδας και οικονομικής οντότητας
• Ορισμός – Διακρίσεις της λογιστικής
Λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 Κατηγορίες βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 Μέθοδοι τήρησης βιβλίων (απλογραφική και διπλογραφική μέθοδος)
Ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης – περιουσίας της επιχείρησης
 Η έννοια της απογραφής
 Η περιουσία
 Ο ισολογισμός
 Η Λογιστική ισότητα. Έννοια και μεταβολές αυτής.
Οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή τους
 Διακρίσεις μεταβολών
 Παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων με διαδοχικούς ισολογισμούς
Οι λογαριασμοί
 Έννοια των λογαριασμών
 Γραφική απεικόνιση των λογαριασμών
 Άνοιγμα, λειτουργία, κλείσιμο του λογαριασμού (Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό)
 Κατηγορίες λογαριασμών
 Διάκριση και λειτουργία των λογαριασμών ανάλογα με τη φύση ή το περιεχόμενο τους
 Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδος.
 Μεταφορά των λογιστικών γεγονότων από το ημερολόγιο στα καθολικά (Γενικό και Αναλυτικά
Καθολικά) και σύνταξη Ισοζυγίων
Τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
 Ανακάλυψη λογιστικών σφαλμάτων
 Διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στην έννοια και τις αρχές του Αστικού και του Εμπορικού Κώδικα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρχές αυτές και να τις εφαρμόσουν, ως εργαζόμενοι, σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό καθώς και στο κοινωνικό σύνολο του οποίου αποτελούν μέλη. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις
βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Αστικό Δίκαιο
 Έννοια του δικαίου
 Διαίρεση του δικαίου- γενικές αρχές
 Πηγές του δικαίου
 Νόμος, Έθιμο, Χρονική έκταση και ερμηνεία των κανόνων δικαίου
 Υποκείμενα δικαίου
 Περί φυσικών και νομικών προσώπων
 Περί του δικαιώματος
 Περί δικαιοπραξιών
 Περί αντιπροσωπεύσεως
 Περί παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας
 Περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
 Ενοχικό δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο
 Εμπορικές πράξεις
 Οι έμποροι
 Τα εμπορικά βιβλία
 Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία
 Πιστωτικοί τίτλοι
 Γραμμάτιο σε διαταγή
 Τραπεζική επιταγή

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες των οικονομικών μαθηματικών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών, στους οποίους θα εργαστούν με το πέρας των σπουδών τους. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εισαγωγικές έννοιες
 Έννοια Οικονομικών μαθηματικών
 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις. Απλός και σύνθετος τόκος.
 Περιεχόμενο των μαθηματικών των επιχειρήσεων
Περί ποσών – ποσοστών
 Είδη ποσών
 Ποσά ανάλογα, ποσά αντίστροφα
Απλή μέθοδος των τριών, σύνθετη μέθοδος των τριών, ποσοστά
 Βασικές έννοιες, ορισμοί
 Εύρεση του ποσού, του αρχικού ποσού, του τόσο τοις % ή τοις %
 Προβλήματα ποσοστών
Περί μερισμού
 Μερισμός σε μέρη ανάλογα
 Αριθμοί ανάλογοι προς άλλους και αντιστρόφως ανάλογοι
Προβλήματα μερισμού
 Μερισμός αριθμού Μ σε μέρη ανάλογα
 Μερισμός σε μέρη ανάλογα ακεραίων και κλασματικών αριθμών
Προβλήματα εταιρείας
 Μερισμός κέρδους ή ζημιάς ανάλογα προς τα κεφάλαια συμμετοχής
 Μερισμός κέρδους ή ζημιάς ανάλογα προς τους χρόνους συμμετοχής
 Μερισμός κέρδους ή ζημιάς ανάλογα προς τα κεφάλαια και τους χρόνους συμμετοχής
 Προβλήματα μερισμού εταιρείας
Περί απλού τόκου
 Υπολογισμός του απλού τόκου όταν ο χρόνος εκφράζεται σε διαφορετικές μονάδες
 Υπολογισμός τόκου πολλών κεφαλαίων
Προεξόφληση
 Υπολογισμός προεξοφλήματος όταν είναι γνωστή η ονομαστική αξία
 Υπολογισμός προεξοφλήματος όταν είναι γνωστή η παρούσα αξία
 Προβλήματα προεξοφλήσεως
Περί ισοδύναμων γραμματίων
 Εύρεση της ονομαστικής αξίας του ενιαίου γραμματίου

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους οποίους θα εργαστούν, με το πέρας των σπουδών τους. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εισαγωγή
 Τι είναι στατιστική, χρησιμότητα, πεδία εφαρμογής
 Στατιστικός πληθυσμός
 Έννοια στατιστικής μεταβλητής – Διακρίσεις αυτής
Συλλογή στατιστικών στοιχείων
 Πηγές συλλογής στατιστικών στοιχείων
 Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων
 Δειγματοληπτική μέθοδος
 Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
 Στατιστικοί πίνακες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις
Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής
 Ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές συχνοτήτων
Μέτρα θέσεως
 Μέσος αριθμητικός
 Ιδιότητες μέσου αριθμητικού
 Μέσος γεωμετρικός
 Διάμεσος
 Τεταρτημόρια
 Επικρατούσα τιμή
Μέτρα διασποράς
 Το εύρος μεταβολής
 Το ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος
 Μέση απόκλιση
 Τυπική απόκλιση και διακύμανση

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Διοικητικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως η οργάνωση, η διεύθυνση , ο έλεγχος και ο προγραμματισμός. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επιχείρησης
 Στοιχεία και μέρη της επιχείρησης
 Η επιχείρηση ως οργανισμός
 Κύρια μέρη, συστατικά της επιχείρησης
 Διακρίσεις των οικονομικών οργανισμών
 Στόχοι και δομή μιας επιχείρησης
 Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης
 Διακρίσεις των επιχειρήσεων (Δομικά σχήματα οργανισμών)
 Νομικές μορφές των επιχειρήσεων
 Κοινωνικοοικονομικά σχήματα ή συνασπισμοί επιχειρήσεων
 Πολυεθνικές επιχειρήσεις
 Οι τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων (επιχειρήσεις μικρές – μεγάλες)
 Λειτουργίες στον επιχειρησιακό χώρο (Επιχειρηματική, Τεχνικο-παραγωγική, Διαχειριστική, Διοικητική)
Η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων – οργανισμών
 Έννοια και περιεχόμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης
 Η σημασία της οργάνωσης και διοίκησης για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων – οργανισμών
 Η εξέλιξη της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης
 Οι βασικές αρχές και λειτουργίες της Διοίκησης
 Τα διοικητικά στελέχη (managers) και ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα διοίκησης
 Η σχέση διοίκησης – εκτέλεσης
 Οι σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης και διοίκησης
 Η σημασία της οργάνωσης και διοίκησης (Management) για την αποτελεσματικότητα των
επιχειρήσεων-οργανισμών.
 Η έννοια της αποτελεσματικότητας
 Η σημασία του Μanagement για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
Η λειτουργία του προγραμματισμού και η λήψη αποφάσεων
 Προγραμματισμός (σημασία και αναγκαιότητα ύπαρξής του)
 Καθορισμός σκοπών και στόχων (Μ.Β.Ο.)
 Στρατηγική και πολιτική της επιχείρησης
 Επεξεργασία και ανάπτυξη σχεδίων
 Η ανάπτυξη των διαδικασιών
 Η λήψη των αποφάσεων
 Προσέγγιση του προβλήματος που ζητά λύση
 Διεργασίες που οδηγούν στη διατύπωση λύσεων
 Η ικανοποιητική και οι εναλλακτικές λύσεις
 Μέθοδοι και τεχνικές λήψεως αποφάσεων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της τεχνικής των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να
καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις συναλλαγές μίας επιχείρησης στο οικονομικό κύκλωμα. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εισαγωγή στην τεχνική των συναλλαγών
 Αντικείμενο και χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών
 Οικονομική δράση του ανθρώπου και τα αίτια δημιουργίας της
Εμπόριο – εμπόρευμα – εμπορικές αγοραπωλησίες
 Διακρίσεις του εμπορίου
 Περιορισμοί του εμπορίου
 Εμπορική αγοροπωλησία
 Υποχρεώσεις και δικαιώματα πωλητή – αγοραστή
Συμπληρωματικοί όροι αγοραπωλησίας
 Προσδιορισμός ποσότητας και ποιότητας
 Συσκευασία, χρόνος – τόπος παράδοσης
 Προσδιορισμός τιμής πώλησης
 Αιτίες που επηρεάζουν τις τιμές – Διάκριση αγοραπωλησίας
Ανταγωνισμός
 Θεμιτός – αθέμιτος ανταγωνισμός
Εμπορικά επαγγέλματα
Πίστη – πίστωση – πιστωτικοί τίτλοι
Συγκοινωνία
Χρηματιστήρια
 Διακρίσεις χρηματιστηρίων
 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Βιομηχανία
 Διακρίσεις βιομηχανιών
Μορφές χρηματοδοτήσεων
Τράπεζες

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες του Marketing, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην ανάλυση του περιβάλλοντος, στην ανάλυση της αγοράς, στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, στην τιμολογιακή πολιτική και στα κανάλια διανομής που παράγει, εφαρμόζει και χρησιμοποιεί μια επιχείρηση της οποίας θα αποτελούν μέλη του ανθρωπίνου δυναμικού, με την αποφοίτησή τους. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Ο ρόλος του marketing στην σύγχρονη οικονομία
 Βασικές έννοιες και λειτουργίες του marketing
 Η κριτική γύρω από το ρόλο του marketing με επίκεντρο την παραγωγή, το προϊόν, την πώληση, την αγορά
Το περιβάλλον ανάπτυξης του marketing
 Παράγοντες στο Μάκρο-περιβάλλον της επιχείρησης
 Παράγοντες στο Μίκρο-περιβάλλον της επιχείρησης
Η αγορά
 Η αγορά και το περιβάλλον της
 Ο καταναλωτισμός
 Αγοραστικές συνήθειες που σχετίζονται με τον πληθυσμό
 Η κοινωνιολογία και το marketing
Το προϊόν
 Ο κύκλος ζωής προϊόντων
 Συσκευασία και ετικέτα προϊόντος
 Η σηματοποίηση του προϊόντος
Η τιμολόγηση
 Ο καθορισμός της τιμής
 Όροι τιμολόγησης
 Στρατηγικές και τύποι τιμολόγησης
Τα δίκτυα διανομής
 Φύση των δικτύων διανομής

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις μεθόδους τήρησης Λογιστικών Βιβλίων και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων και στον υπολογισμό του Αποτελέσματος Χρήσης με βάση τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρχές αυτές στην τήρηση και λειτουργία του λογιστικού τμήματος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Λογιστικά συστήματα
 Κλασσικό σύστημα
 Συγκεντρωτικό σύστημα
 Σύστημα Ημερολογίου – Καθολικού
 Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών των Ε.Λ.Π (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα (Οργανικά και Έκτακτα)
Αποσβέσεις
 Έννοια – Λειτουργία – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 Εγγραφές Αποσβέσεων
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 Αποτίμηση παγίων
 Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 Αποτίμηση αποθεμάτων
 Αποτίμηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένα σε ξένο
Νόμισμα
 Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων
Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης και Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
 Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος Χρήσης
 Προσδιορισμός Μερικού Αποτελέσματος Χρήσης
 Προσδιορισμός Ολικού Αποτελέσματος Χρήσης
 Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης
 Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών μέσω της ομάδας 
 Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Λογιστική υποκαταστημάτων
 Έννοια και Βιβλία υποκαταστήματος
 Λογιστική Υποκαταστήματος
Στοιχεία αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως
 Λειτουργία λογαριασμών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 Μηχανογραφική έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων
Αριθμοδείκτες
 Κατηγορίες και ανάλυση αριθμοδεικτών

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στην έννοια και τις αρχές του δικαίου περί εταιρειών καθώς και του πτωχευτικού και του εργατικού δικαίου προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρχές αυτές και να τις εφαρμόσουν ως εργαζόμενοι ή εταίροι σε μία εταιρεία ή σε έναν οργανισμό. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εταιρείες
Ομόρρυθμη εταιρεία
 Γενικά στοιχεία, διαδικασία σύστασης, αντικείμενο εταιρικών εισφορών, διαχείριση, λύση και εκκαθάριση ΟΕ
Ετερόρρυθμη εταιρεία
 Γενικά στοιχεία, διαδικασία σύστασης, αντικείμενο εταιρικών εισφορών, διαχείριση, λύση και εκκαθάριση ΕΕ
Συνεταιρισμός
 Γενικά στοιχεία, διαδικασία σύστασης, συνεταιριστικές μερίδες, μέλη, απώλεια ιδιότητας, διοίκηση συνεταιρισμού, διάθεση κερδών, βιβλία
Ανώνυμη εταιρεία
 Γενικά στοιχεία, διαδικασία σύστασης, αντικείμενο εταιρικών εισφορών, διαχείριση, λύση και εκκαθάριση ΑΕ
 Διοικητικά όργανα, κρατικός έλεγχος, συγχώνευση ΑΕ
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης & ΙΚΕ
 Γενικά στοιχεία, διαδικασία σύστασης, αντικείμενο εταιρικών εισφορών, διαχείριση, λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ & ΙΚΕ
Πτωχευτικό δίκαιο
 Πτώχευση, χρεοκοπία
Εργατικό δίκαιο
 Πηγές, συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις μισθωτού
 Μισθοδοσία
 Συνδικαλισμός
 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 Διαιτησία

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις προχωρημένες έννοιες των οικονομικών μαθηματικών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε προβλήματα χρηματοδοτήσεως και ανατοκισμού στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους οποίους θα εργαστούν με το πέρας των σπουδών τους. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Ανατοκισμός ή σύνθετος τόκος
 Εύρεση τελικής αξίας ενός κεφαλαίου με ανατοκισμό
 Εύρεση αρχικού κεφαλαίου, χρόνου και επιτοκίου στον ανατοκισμό
 Προεξόφληση με ανατοκισμό
Ράντες
 Εύρεση αρχικής αξίας ληξιπρόθεσμης ράντας
 Εύρεση αρχικής αξίας προκαταβλητέας ράντας
 Εύρεση τελικής αξίας ληξιπρόθεσμης ράντας
 Εύρεση τελικής αξίας προκαταβλητέας ράντας
 Εύρεση του όρου της ράντας
 Εύρεση του επιτοκίου και του πλήθους των όρων της ράντας
Δάνεια ενιαία
 Δάνεια ενιαία εξοφλητέα εφάπαξ
 Δάνεια ενιαία εξοφλητέα τοκοχρεωλυτικώς
 Απόσβεση ενιαίων δανείων με τη μέθοδο του σταθερού και του προοδευτικού χρεολυσίου
Ομολογιακά δάνεια
 Ομολογιακά δάνεια εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς στο άρτιο
 Ομολογιακά δάνεια εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς σε τιμή διαφορετική από το άρτιο

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους σε προχωρημένες έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις εφαρμογές και στην ερμηνεία φαινομένων, στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους οποίους θα εργαστούν με το πέρας των σπουδών τους. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Ασυμμετρία – κύρτωση
 Ροπές κατανομής συχνοτήτων
 Ροπές περί την αρχή (x=0)
 Ροπές περί το μέσο αριθμητικό
 Κύρτωση
Παλινδρόμηση και συσχέτιση δυο μεταβλητών
 Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων
 Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων
 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα – Δείκτης προσδιορισμού
 Καμπύλη ελαχίστων τετραγώνων – Β’ βαθμού παραβολή
 Εκθετική παλινδρόμηση
 Συσχετισμένες μεταβλητές
 Γραμμική μεταβολή
 Συνδιακύμανση δύο μεταβλητών
 Συντελεστής συσχέτισης
Χρονολογικές σειρές
 Οι κυριότερες συνιστώσες μιας χρονολογικής σειράς
Αριθμοδείκτες
 Απλοί και σύνθετοι αριθμοδείκτες
 Ιδανικός τύπος Fisher
 Δείκτης τιμών καταναλωτή ή δείκτης κόστους ζωής

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Διοικητικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτέςσε λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως η οργάνωση, η διεύθυνση , ο έλεγχος και ο προγραμματισμός. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Η λειτουργία της οργάνωσης
 Τυπική και άτυπη οργάνωση
 Βασικές αρχές οργάνωσης
 Η δομής της οργάνωσης
 Η στελέχωση της οργάνωσης
Η λειτουργία της διεύθυνσης και ο ανθρωπινός παράγοντας
 Τα χαρακτηριστικά του ατόμου
 Παρακίνηση
 Ηγεσία
 Η έννοια και η φύση της ηγεσίας
 Θεωρίες Χ και Υ
 Η αποτελεσματική ηγεσία
 Οι εργασιακές ομάδες και η δυναμική τους
 Η επικοινωνία στους οργανισμούς – επιχειρήσεις (έννοια και σημασία)
 Τα είδη και οι τρόποι επικοινωνίας
 Αποτελεσματική επικοινωνία
Η λειτουργία του έλεγχου
 Ομαδοποίηση συστημάτων ελέγχου
 Καθιέρωση πρότυπου ελέγχου
 Μέτρηση αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα πρότυπα
 Διόρθωση αποκλίσεων
 Αρχές, προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά για αποτελεσματικό έλεγχο
 Ιδιότητες ελεγκτών

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Μικροοικονομικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα λειτουργίας μίας επιχείρησης. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Χρήση και εφαρμογές της οικονομικής των επιχειρήσεων
 Οικονομική των επιχειρήσεων και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Τεχνικές αριστοποίησης
 Αριστοποίηση
 Υποδείγματα κέρδους
Ανάλυση κινδύνων
 Ανάλυση κινδύνου της αβεβαιότητας
Θεωρία ζήτησης
 Η συνάρτηση ζήτησης
 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης
 Ελαστικότητα ζήτησης
 Εκτίμηση της ζήτησης
Θεωρία παραγωγής
 Συντελεστές παραγωγής
 Παραγωγικότητα
 Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν
 Ισορροπία παραγωγής
Η αγορά
 Μορφές αγοράς
 Η θεωρία των τιμών
Τεχνικές προγνώσεων
Μέθοδοι προγνώσεων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της nεπικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, με το πέρας των σπουδών τους και με την ενεργή συμμετοχή τους σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Έννοια και περιεχόμενο της επικοινωνίας
 ΟΙ φάσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας
 Οι αρχές της σωστής επικοινωνίας στους επιχειρησιακούς χώρους
 Τυπική – Άτυπη επικοινωνία
 Οριζόντια – Κάθετη επικοινωνία
 Γραπτή – Προφορική επικοινωνία
Τεχνικές της επικοινωνίας
 Η μορφή και η εμφάνιση του εγγράφου
 Η σφραγίδα και η υπογραφή του εγγράφου
 Η διακίνηση του εγγράφου
 Οι επιχειρησιακές επιστολές
 Σύνταξη επιστολών διαφόρων επιχειρησιακών θεμάτων
 Οι εκθέσεις και οι αναφορές
 Τεχνικές προφορικής επικοινωνίας
 Συνομιλία
 Συνέντευξη
 Ομιλία – διάλεξη
 Προφορική αναφορά
 Συσκέψεις
 Οργανωτικοί χάρτες
 Εταιρικά έντυπα
 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους στην επιχειρησιακή επικοινωνία
 Είδη επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες του Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και των αλλαγών με βάση τις διατάξεις επικαιροποίησης αυτού από την Οικονομική αρχή της χώρας, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα φορολογιστικών θεμάτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Πεδίο Εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων, κανόνες επιμέτρησης
 Λογιστικό Σύστημα και αρχεία – Άλλα λογιστικά αρχεία
 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 Παραστατικά πωλήσεων
Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 Κανόνες επιμέτρησης
 Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά Στοιχεία
 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 Υποχρεώσεις
 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
 Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές
Σημειώνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, όπως ισχύουν.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της λογιστικής σύστασης των εταιρειών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα σύστασης, αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου, διανομής κερδών και λύσης κάθε νομικής μορφής επιχειρήσεων. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Εισαγωγή στις εμπορικές εταιρείες
Η ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)
 Σύσταση ΟΕ, διατυπώσεις
 Αντικείμενο εισφοράς
 Διανομή αποτελέσματος
 Λύση και εκκαθάριση ΟΕ
Η ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
 Σύσταση ΕΕ, διατυπώσεις
 Αντικείμενο εισφοράς
 Διανομή αποτελέσματος
 Λύση και εκκαθάριση ΕΕ
Συμμετοχική ή αφανής εταιρεία
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 Σύσταση ΙΚΕ, διατυπώσεις
 Αντικείμενο εισφοράς
 Διανομή αποτελέσματος
 Λύση και εκκαθάριση ΙΚΕ
Η εταιρεία περιορισμένη ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 Σύσταση ΕΠΕ, διατυπώσεις
 Αντικείμενο εισφοράς
 Διανομή αποτελέσματος
 Λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ
Η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
 Σύσταση ΑΕ, διατυπώσεις
 Αντικείμενο εισφοράς, Μετοχές
 Διανομή αποτελέσματος
 Λύση και εκκαθάριση ΑΕ
Η λογιστική του συνεταιρισμού

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της αναλυτικής λογιστικής ή κοστολόγησης, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα κοστολόγησης μιας βιομηχανικής επιχείρησης, σύνταξης φύλλου μερισμού και λογιστικών εγγραφών με τη χρήση των Ε.Λ.Π.. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις – ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Η δομή της βιομηχανικής επιχείρησης
 Διοικητική – Λειτουργική διάρθρωση των Βιομηχανικών Μονάδων
 Διαδικασία Βιομηχανικής Παραγωγής
Κόστος
 Έννοιες του κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου
 Μέτρηση της αποδοτικότητας κεφαλαίου μίας επιχείρησης
 Διάρθρωση κόστους
 Κατηγορίες κόστους
 Θέσεις κόστους
 Ενδιάμεσοι και τελικοί φορείς κόστους
Η λογιστική των εξόδων στη βιομηχανική επιχείρηση
 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
 Αποσβέσεις
 Γενικά έξοδα παραγωγής
 Υλικά από αγορές
 Λοιπές κατηγορίες εξόδων
 Επιμερισμός εξόδων στο φύλλο μερισμού
 Ανάλυση της 6ης ομάδας των Ε.Λ.Π.
Περιεχόμενο-λειτουργία-συνδεσμολογία των λογ/σμών αναλυτικής λογιστικής σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 Κοστολόγηση
 Βασικά συστήματα κοστολόγησης
 Πρότυπο κόστος
 Λογιστική παρακολούθηση και αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ
 Κόστος παραγωγής και διάθεσης

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και του φόρου προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα φορολογικών θεμάτων (εντύπων και υποχρεώσεων) ενός επιτηδευματία ή μιας επιχείρησης. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Ανάλυση και ερμηνεία “περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών πρόσωπων” όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
 Ανάλυση άρθρων 1-9, γενικές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με μελέτες περιπτώσεων
 Ανάλυση άρθρων 10-20 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα
 Ανάλυση και ερμηνεία “περί φορολογίας εισοδήματος νομικών πρόσωπων” όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
 Ανάλυση άρθρων 21-29 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν επιχειρηματική
δραστηριότητα
 Ανάλυση άρθρων 30-34 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
 Ανάλυση άρθρων 35-40 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν το εισόδημα από κεφάλαιο
 Ανάλυση άρθρων 41-43 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
 Ανάλυση άρθρων 44-58 με μελέτες περιπτώσεων, διατάξεις που αφορούν το εισόδημα Νομικών Προσώπων
 Ανάλυση λοιπών άρθρων με μελέτες περιπτώσεων
 Ανάλυση περιπτώσεων ποινικής φύσης λόγω φοροδιαφυγής
 Πρακτικές ασκήσεις με την συμπλήρωση φορολογικών έντυπων Ε1 δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων
 Πρακτικές ασκήσεις με την συμπλήρωση φορολογικών έντυπων Ε2 δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 Πρακτικές ασκήσεις με την συμπλήρωση φορολογικών έντυπων Ε3 δηλώσεων εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών και των Νομικών Προσώπων ( συν έντυπο Ν), όλων των μορφών εταιρειών κερδοσκοπικών και μη, αποδόσεις παρακρατουμένων φόρων από κάθε περίπτωση εισοδήματος και τελών (μηνιαίες τριμηνιαίες, εκκαθαριστικές), όπως προβλέπονται από το φορολογικό ημερολόγιο υποχρεώσεων.
 Πρακτικές ασκήσεις με την συμπλήρωση βεβαιώσεων αποδοχών Μισθωτών και ετήσιας βεβαίωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου νόμος 4254/2014
 Μελέτες περιπτώσεων υποβολής εντύπων περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για διάφορες νομικές μορφές επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της μηχανογραφημένης τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφική μέθοδος) και
λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας (διπλογραφική μέθοδος) σε πρόγραμμα μηχανογραφημένης
λογιστικής ευρείας χρήσης, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα μηχανογραφημένης τήρησης βιβλίων στην επιχείρηση που θα εργαστούν ή θα διοικήσουν. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Εισαγωγή στη μηχανογραφημένη λογιστική
Βασικά μενού μηχανογραφημένου προγράμματος τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας
(απλογραφική μέθοδος)
 Δημιουργία εταιρείας
 Δημιουργία αρχείων / χρήσης
 Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 Επιλογή έτοιμων στηλών εταιρείας
 Δημιουργία στηλών εταιρείας
 Ένωση στηλών με παραστατικά
 Δημιουργία μηχανογραφημένων βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
 Λογιστική τήρηση με ασκήσεις βιβλίων Β΄ Κατηγορίας
 Προβολές
 Εκτυπώσεις
 Διάφορα μενού προγράμματος μηχανογραφημένης λογιστικής με βιβλία Εσόδων – Εξόδων
Βασικά μενού μηχανογραφημένου προγράμματος τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας
(διπλογραφική μέθοδος)
 Δημιουργία εταιρείας
 Δημιουργία αρχείων / χρήσης
 Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 Επιλογή έτοιμων λογαριασμών εταιρείας
 Δημιουργία λογαριασμών εταιρείας
 Λογιστική τήρηση με ασκήσεις βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας
 Υπόλοιπα γενικού και αναλυτικού καθολικού
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως& Ισολογισμός
 Αριθμοδείκτες
 Προβολές
 Εκτυπώσεις
 Διάφορα μενού προγράμματος μηχανογραφημένης λογιστικής

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, με το πέρας των σπουδών τους και με την ενεργή συμμετοχή τους στο τμήμα δημοσίων σχέσεων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις – ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις
 Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στη σύγχρονη επιχείρηση
 Ανάλυση του μοντέλου επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων
 Δημόσιες σχέσεις και κοινή γνώμη
 Η σχέση της διαφήμισης με τις δημόσιες σχέσεις
 Η σχέση της προώθησης πωλήσεων με τις δημόσιες σχέσεις
 Η σχέση της προπαγάνδας με τις δημόσιες σχέσεις
 Η σχέση Ανθρωπίνων σχέσεων με τις δημόσιες σχέσεις
 Οι διάφορες ομάδες κοινού από τη σκοπιά των Δημοσίων σχέσεων
 Οι έρευνες των δημοσίων σχέσεων
 Η διαδικασία έρευνας της κοινής γνώμης
Πρακτική των δημοσίων σχέσεων
 Δημόσιες σχέσεις με προσανατολισμό την αγορά
 Ο προγραμματισμός των δημοσίων σχέσεων
 Τα στάδια του προγράμματος των δημοσίων σχέσεων
 Τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων
 Επιλογή μέσων για τις δημόσιες σχέσεις
 Η τηλεόραση
 Ο Τύπος
 Το ραδιόφωνο
 Ειδικές εκδηλώσεις
 Οι σύμβουλοι Δημοσίων σχέσεων
 Δελτία τύπου – συνέδρια
Ασκήσεις εφαρμογής πάνω στην ύλη του μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου – κειμενογράφου, προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στη συγγραφή επιστολών, αναφορών, προσκλήσεων και στη συγχώνευση αλληλογραφίας στην επιχείρηση που θα εργαστούν ή θα διοικήσουν. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για
την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Εισαγωγή στο Word
 Επιλογές Διαχείρισης Εγγράφων, Προγράμματος
 Μενού
 Βασικές Λειτουργίες, Τρόπος Εργασίας
 Εισαγωγή κειμένου
 Επεξεργασία κειμένου
 Μορφοποίηση κειμένου
 Διαχείριση, Διαγραφή Κειμένου, Διάταξη
 Εισαγωγή, Επεξεργασία, Μορφοποίηση:
Παραγράφων, Σελίδων
Πινάκων, Στηλών, Γραμμών, Κελιών και Περιεχομένων
Εικόνων, Αντικειμένων, Φόντου
Κεφαλίδων, Υποσέλιδων, Σχολίων
 Δημιουργία, Σύνταξη Βιογραφικού, Διαμόρφωση, Διαχείριση, Στυλ
 Εκκίνηση Διαδικασίας Αλληλογραφίας
 Σύνταξη, Διόρθωση, και Ολοκλήρωση
 Διάρθρωση Εγγράφου & Οργάνωση Εγγράφου

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της μηχανογραφημένης εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας σε Η/Υ, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα του τμήματος εμπορικής διαχείρισης ή του λογιστικού τμήματος που ασχολείται με τη μισθοδοσία, στην επιχείρηση που θα εργαστούν ή θα διοικήσουν. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/νες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Εισαγωγή στην εμπορική διαχείριση
 Βασικά μενού μηχανογραφημένου προγράμματος εμπορικής διαχείρισης
 Δημιουργία εταιρείας
 Δημιουργία αρχείων /Χρήσης
 Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 Καταχώριση ειδών αποθήκης
 Απογραφή
 Καταχώριση παραστατικών προμηθευτών
 Έκδοση παραστατικών πελατών
 Εισπράξεις – πληρωμές
 Προβολές
 Εκτυπώσεις
Εισαγωγή στη μηχανογραφημένη μισθοδοσία
 Βασικά μενού μηχανογραφημένου προγράμματος μισθοδοσίας
 Δημιουργία Εταιρίας
 Δημιουργία Αρχείων / Χρήσης
 Δημιουργία – Διαχείριση Μισθωτών
 Δημιουργία σύμβασης μισθωτού
 Δημιουργία καταστάσεων μισθοδοσίας
 Επιλογή μισθοδοτικής περιόδου
 Υπολογισμός Μισθοδοσίας κ.ά.
 Υπολογισμός απόδοσης ΦΜΥ
 Αναλυτικές περιοδικές Δηλώσεις ασφαλιστικών φορέων
 Εκτυπώσεις
 Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών
 Κλείσιμο Έτους
 Παράλληλα να γίνει αναφορά (με πρακτικά παραδείγματα) συμπλήρωσης και υποβολής εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ), ΟΑΕΔ, ΙΚΑ (ενδεικτικά αναφέρονται ΑΠΔ, πίνακες προσωπικού, αναγγελίες προσλήψεων-αποχωρήσεων-απολύσεων), έντυπα ΕΡΓΑΝΗ Ε1-Ε9, κλπ)

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές αρχές που διέπουν το σύγχρονο περιβάλλον γραφείου στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, με το πέρας των σπουδών τους και με την ενεργή συμμετοχή τους και ομαλή ένταξη στο περιβάλλον λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Διοικητικές δραστηριότητες του γραφείου
 Οργάνωση επισκέψεων προϊσταμένου
 Οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων
 Επικοινωνία
 Αρχείο
 Σκοποί αρχείου
 Ταξινόμηση
 Ταξιθέτηση
 Συστήματα αρχειοθέτησης
 Αλληλογραφία
 Διάκριση αλληλογραφίας
 Διαβάθμιση αλληλογραφίας
 Κώδικας Δεοντολογίας γραφείου
 Έννοια και σημασία της εμπορικής αλληλογραφίας
 Διακρίσεις της εμπορικής αλληλογραφίας
 Μέσα διεξαγωγής της εμπορικής αλληλογραφίας
 Εμπορική επιστολή
 Άλλα μέσα διεξαγωγής της αλληλογραφίας
 Σύνταξη δημοσίων εγγράφων
 Εξουσιοδότηση
 Συστατικές επιστολές
 Δελτία τύπου
 Έντυπα

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες ενός προγράμματος λογιστικών φύλλων (spreadsheets), προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στη δημιουργία λογιστικών φύλλων , τα οποία θα απλουστεύουν την καθημερινότητα στην επιχείρηση που θα εργαστούν ή θα διοικήσουν. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για
την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
 Εισαγωγή στο Excel. Παράθυρο Προγράμματος, Μενού
 Βασικές Λειτουργίες, Τρόπος Εργασίας
 Εισαγωγή, Επεξεργασία, Μορφοποίηση:
Δεδομένων, Κελιών, Στηλών, Γραμμών, Φύλλων Εργασίας
Πινάκων
 Φιλτράρισμα δεδομένων
 Εισαγωγή, Επεξεργασία, Παραμετροποίηση Βασικών Συναρτήσεων (Sum, Average, Count, Max, Min, If)
 Σύνταξη και Εισαγωγή, Παραμετροποιημένων Συναρτήσεων
 Εισαγωγή, Επεξεργασία, Μορφοποίηση:
Γραφημάτων
Εικόνων, Αντικειμένων, Φόντου
 Διαχείριση Κεφαλίδων & Υποσέλιδων
 Δημιουργία, Διαχείριση Συγκεντρωτικού Πίνακα & Συγκεντρωτικού Γραφήματος, Correlation
 Επιλογές Διαχείρισης Προγράμματος – Ιδιότητες
 Μακροεντολές

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοίκησης, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδη θέματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και στη λήψη αποφάσεων ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/νες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
 Διοικητική δομή επιχειρηματικών αποφάσεων
 Ο ρόλος των οικονομικών στελεχών
 Βασικές Χρηματοοικονομικές αποφάσεις – Απόφαση επένδυσης
 Απόφαση χρηματοδότησης- Μερισματική πολιτική
 Αντίκτυπος χρηματοοικονομικής απόφασης
Το οικονομικό περιβάλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 Νομισματική πολιτική
 Πιστωτική πολιτική
 Δημοσιονομική πολιτική
 Φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ατομική επιχείρηση, Προσωπικές επιχειρήσεις , Εταιρείες κεφαλαίων)
 Το φορολογικό περιβάλλον
 Η φορολογία μέσω οικονομικής πολιτικής
Ταμειακές ροές
 Αξία του χρήματος στο χρόνο
 Ανατοκισμός – παρούσα αξία – ράντες
 Εισαγωγή στην έννοια του ρίσκου
 Δομή επιτοκίων
 Κυκλοφοριακή ταχύτητα εμπορευμάτων
 Ρευστότητα (Ταμείο, Λογ/σμοί πελατών, Λογ/σμοί αποθεμάτων)
 Δομή ισολογισμού (από πλευράς επενδυτή – χρηματοδότη)

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες του Marketing στο τριτογενή τομέα – υπηρεσιών, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην ανάλυση του περιβάλλοντος, στην ανάλυση της αγοράς, στις υπηρεσίες που προσφέρει, στην τιμολογιακή πολιτική και στα κανάλια διανομής που παράγει, εφαρμόζει και χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, της οποίας θα αποτελούν μέλη του ανθρωπίνου δυναμικού με την αποφοίτησή τους. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/νες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Γενικά για το Marketing των Υπηρεσιών
 Φύση του marketing υπηρεσιών
 Ανάπτυξη αποτελεσματικής αποστολής υπηρεσιών
 Κατάτμηση αγοράς υπηρεσιών
 Θέση και διαφοροποίηση υπηρεσιών
 Σχεδιασμός marketing plans για υπηρεσίες
 Οργάνωση προσανατολισμού προς τον πελάτη
Ειδικά Θέματα για Marketing Υπηρεσιών
 Τουριστικό marketing
 Έννοιες του marketing τουριστικών υπηρεσιών
 Στρατηγικές σχεδιασμού και ανάπτυξης τακτικής τουριστικού marketing
 Λειτουργία των βασικών εργαλείων του τουριστικού marketing
 Εφαρμογή μεθόδων marketing στην τουριστική βιομηχανία
 Marketing χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών)
 Ανάλυση της ζήτησης
 Ο ρόλος των στρατηγικών marketing
 Συγκριτική ανάλυση
 Αγροτικό marketing
 Ανάλυση αγοράς
 Ρόλος των στρατηγικών κατευθύνσεων του αγροτικού marketing
 Προοπτικές στην ελληνική οικονομία

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην έρευνα, στην αξιολόγηση και στην επιλογή για να στελεχώσουν μια επιχείρηση της οποίας θα αποτελούν μέλη του ανθρωπίνου δυναμικού, με την αποφοίτησή τους. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/νες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Γενικές Έννοιες
 Ανθρώπινη συμπεριφορά, κίνητρα ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρηματικό χώρο
 Σύγχρονη ανάπτυξη και οργάνωση επιχείρησης: Τρόποι οργάνωσης εργασίας, ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων, κανόνες και αρχές ανθρωπίνων σχέσεων, κίνητρα ενεργοποίησης στελεχών και λοιπού προσωπικού
Διοίκηση Προσωπικού
 Έννοια, αρμοδιότητες της υπηρεσίας προσωπικού
 Μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού
 Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 Ο ρόλος των στελεχών
 Αξιολόγηση στελεχών
Αποτελεσματική Χρησιμοποίηση του Προσωπικού
 Ανάλυση εργασίας, υποκίνηση, επικοινωνία
Πολιτική Μισθών Και Ημερομισθίων – Ασφάλεια
 Αμοιβή, συστήματα αμοιβών. Επέμβαση του εργατικού δικαίου
 Ασφάλιση προσωπικού
 Ασφάλεια του εργαζομένου, υγιεινή χώρων εργασίας
Εκπαίδευση Προσωπικού
 Αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Μέθοδοι εκπαίδευσης
Σύγχρονες Τάσεις
 Συμμετοχική διοίκηση
 Απόψεις και συμπεράσματα στον Κοινοτικό και τον Ελληνικό χώρο

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Marketing, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην έρευνα, στην αξιολόγηση και στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα marketing μίας επιχείρησης της οποίας θα αποτελούν μέλη του ανθρωπίνου δυναμικού, με την αποφοίτησή τους. Είναι δε μάθημα εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/νες αποκτούν και εφαρμόζουν τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις -ικανότητες- δεξιότητες για την ειδικότητά τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
Κατανομή του Marketing – Management
 Οργάνωση του marketing
 Επιχειρηματικός σχεδιασμός marketing
 Επιλογή αγοράς και σχεδιασμός προϊόντων
 Στρατηγικά παράθυρα
 Σχεδιασμός κερδών και μερίδιο αγοράς
 Σχεδιασμός δικτύων διανομής
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Marketing
 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 Επίλυση προβλημάτων και κρίσεις στο marketing
 Εξίσωσης πωλήσεων – αριστοποίησης κερδών – αριστοποίησης του μείγματος marketing
Οργανωτικά Σχήματα Του Marketing
 Το management προϊόντος (product management) και η οργάνωσή του
 Το management αγοράς και η οργάνωσή του
 Οι προδιαγραφές εργασίας των υπευθύνων managers
 Η διαδικασία μετατροπής των σχεδίων marketing σε αναθέσεις έργων
Έλεγχος και Συστήματα Έλεγχου Marketing
 Προϋπολογισμοί και προβλέψεις
 Χρηματοδότηση του marketing plan
 Έλεγχος γενικά
 Εσωτερικός έλεγχος marketing
 Ανάλυση ΜΟΤ και SWOT

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

1.Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε
συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .
2. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Η Πρακτική Άσκηση, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του
καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (Υ.Α. Κ1/54877/31-3-2017/ΦΕΚ 1245 Α΄).
3. Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Στο Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης
στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητείας στον χώρο εργασίας. Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας και η ευθύνη συντονισμού για την εφαρμογή του Προγράμματος Μαθητείας, ανήκει στο οικείο Ι.Ε.Κ. Η αξιολόγηση του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητευομένων και πραγματοποιείται στο Ι.Ε.Κ. και στον χώρο εργασίας.
5.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας», ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να αποκτήσει και καλλιεργήσει εκείνες τις γνώσεις – δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από το εργασιακό προφίλ επαγγελματικών ικανοτήτων της ειδικότητας και πιο συγκεκριμένα να καταστεί ικανός να:


Γνώσεις
1. Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο έννοιες της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής και του Marketing.
2. Αναγνωρίζει τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
3. Διακρίνει τις βασικές αρχές και έννοιες του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Εμπορικού Δικαίου.
4. Ερμηνεύει και συγκρίνει πληροφορίες από στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα ακολουθώντας τις αρχές της Στατιστικής.
5. Αναγνωρίζει την έννοια και τα στάδια διαχείρισης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
6. Περιγράφει έννοιες που αφορούν στην εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων, της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ.
7. Αναγνωρίζει την οικονομική και διοικητική ορολογία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
8. Αναγνωρίζει τα είδη των οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών.


Δεξιότητες
1. Αρχειοθετεί και ταξινομεί αρχεία, έγγραφα, παραστατικά, λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή.
2. Παράγει πίνακες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις και αναφορές από τα διαθέσιμα δεδομένα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τμήματος της επιχείρησης.
3. Επιλύει μη εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.
4. Απαντά στην ηλεκτρονική ή/και έντυπη αλληλογραφία της επιχείρησης ακολουθώντας τις αρχές εξυπηρέτησης του πελάτη και της διαχείρισης πιθανών παραπόνων.
5. Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου και τα πληροφοριακά συστήματα Επεξεργασίας Κειμένου, Υπολογιστικών Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και τα Λογιστικά Μηχανογραφικά Συστήματα.
6. Συντάσσει προτάσεις και προσφορές συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές υπό την επίβλεψη υπευθύνου.

Ικανότητες
1. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
2. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές και κουλτούρα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης.
4. Λειτουργεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στην τήρηση στενών χρονοδιαγραμμάτων.
5. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα της επιχείρησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
6. Αντιμετωπίζει θετικά και συνεργάζεται με πελάτες, προμηθευτές, δημόσιο, επιχειρηματίες και επαγγελματίες.