Βοηθός Φαρμακείου


O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις
οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώρο του φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο

 • Γενική Χημεία
 • Αναλυτική Χημεία I
 • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία
 • Στατιστική
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

 • Αναλυτική Χημεία IΙ
 • Χημική Τεχνολογία
 • Μικροβιολογία
 • Οργανική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ Εξάμηνο

 • Φαρμακευτική Φυσική
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία I
 • Κοσμετολογία I
 • Φαρμακολογία – Τοξικολογία
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ Εξάμηνο

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία II
 • Κοσμετολογία II
 • Έλεγχος Ποιότητας φαρμάκων
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
 • Marketing φαρμάκων και καλλυντικών
 • Πρακτική Άσκηση

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές αρχές της Χημείας. Επιπλέον οι γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα αποτελέσουν βάση για τα επόμενα εξάμηνα ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν την εξέλιξη της επιστήμης. Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να έχουν επαρκείς γνώσεις πάνω στα χημικά στοιχεία και τις χημικές ενώσεις, στη δομή του ατόμου και στους χημικούς δεσμούς καθώς και στις καταστάσεις της ύλης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.1 Με τι ασχολείται η χημεία
1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες
1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα
1.4 Καταστάσεις της ύλης – Ιδιότητες της ύλης – Φυσικά και Χημικά φαινόμενα
1.5 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ
2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα
2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός Πολικοί και μη πολικοί δεσμοί, Ημιπολικός, Δεσμοί υδρογόνου) Ηλεκτραρνητικότητα
2.4 Η γλώσσα της χημείας – Αριθμός οξείδωσης – Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των
ενώσεων

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
3.1 Χημικές αντιδράσεις και κατηγορίες αυτών. Ασκήσεις – Προβλήματα

4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ
4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα.
4.2 Mol. αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος
4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – Αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων
4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
5.1 . Αέρια κατάσταση. Νόμοι Boyle, Charles, Dalton και Graham. Ιδανικό αέριο. Καταστατική εξίσωση των αερίων. Μη ιδανικά αέρια
5.2 Υγρή κατάσταση. Τάση ατμών. Σημείο ζέστης και σημείο πήξεως. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες και ρευστότητα υγρών
5.3 . Στερεή κατάσταση. Κρυσταλλικά στερεά. Πολυμορφισμός. Άμορφα στερεά

6. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
6.1 Περιεκτικότητες διαλυμάτων
6.2 Κορεσμένα, ακόρεστα, υπέρκορα
6.3 Διαλυτότητα
6.4 Φυσικές ιδιότητες διαλυμάτων
6.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα

7. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
7.1 Τάση ατμών – Νόμος Raoult
7.2 Ζεσεοσκοπία – Κρυοσκοπία
7.3 Ψυκτικά μίγματα
7.4 Ωσμωτική πίεση

8. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
8.1 Ταχύτητα αντιδράσεως και παράγοντες που την επηρεάζουν
8.2 Χημική ισορροπία και παράγοντες που την επηρεάζουν
8.3 Σταθερά χημικής ισορροπίας

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
9.1 Υδατικά διαλύματα – αγωγιμότητα – ηλεκτρολύτες
9.2 Θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάστασης
9.3 Βαθμός ιονισμού
9.4 Νόμοι αραίωσης του Ostwald

10. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ
10.1 Οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια (κατηγορίες)
10.2 Γραμ/μα αυτών
10.3 Οξέα και βάσεις κατά Bronsted και Lowry
10.4 Οξέα και βάσεις κατά Lewis
10.5 Διάσταση νερού – pH
10.6 Ρυθμιστικά διαλύματα
10.7 Υδρόλυση – σταθερά υδρόλυσης

11. ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
11.1 Τύποι συστημάτων κολλοειδούς διασποράς
11.2 Λυόφοβα και λυόφιλα
11.3 Κολλοειδείς ηλεκτρολύτες
11.4 Γαλακτώματα – πηκτές
11.5 Κινητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες κολλοειδών

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
12.1 Si B και συνδέσεις τους
12.2 Fe και τα οξείδια αυτού
12.3 Zn και ZnO2
12.4 Al και Al2O3
12.5 Ti και TiO2

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την εισαγωγή των καταρτιζομένων στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, καθώς και σε μεθόδους διαχωρισμού. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις κλασικής αναλυτικής χημείας, εξοικειώνεται με τα όργανα και σκεύη της κλασικής ανάλυσης (ορθή χρήση, καθαρισμός και συντήρηση).


Περιεχόμενο του Μαθήματος:

ΘΕΩΡΙΑ
1. ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1.1 Περιγραφή, εγκαταστάσεις, κανονισμοί, ασφάλεια
1.2 Μικροσκεύη, όργανα
1.3 Εξοπλισμός – συσκευές
2. ΝΕΡΟ
2.1 Αποσταγμένο, απιονισμένο, αποσκληρυμένο, αποστειρωμένο
2.2 Χρήση και καθαρισμός μικροοργάνων
3. ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΙΟ – ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ – ΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
3.1 Προσδιορισμός υγρασίας σε υλικό
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΩΣΗΣ
4.1 Προσδιορισμός CaO σε διάσπαση CaCO3
5. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
5.1 Παρασκευή διαλυμάτων w/w, w/v, v/v
5.2 Μοριακό και κανονικό διάλυμα.
5.3 Υπολογισμοί.
5.4 Παρασκευή αραιών διαλυμάτων από πυκνότερα.
6. ΑΠΟΣΤΑΞΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ – ΔΙΗΘΗΣΗ – ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ
6.1 Εφαρμογές


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1.1 Ταξινόμηση σε αναλυτικές ομάδες των κατιόντων
1.2 Α’ αναλυτική ομάδα (Ag+, Hg+, Pb+2)
1.3 Αντιδράσεις ταυτοποίησης
2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2.1. Σταθμική ανάλυση 16
α. Προσδιορισμός Fe+2
β. Προσδιορισμός Al+3
γ. Προσδιορισμός SO4-2
2.2 Ογκομετρική ανάλυση
2.2.1. Αλκαλιμετρία -οξυμετρία
α. Προσδιορισμός περ/τας HCl διαλυμάτων
β. Προσδιορισμός περ/τας NaOH διαλυμάτων
2.2.2. Αργυρομετρία
α. Προσδιορισμός Cl-κατά Mohr
β. Προσδιορισμός Cl-κατά Volhard
2.2.3. Υπερμαγγανομετρία
α. Προσδιορισμός Fe+2κατά Margwrith
β. Προσδιορισμός H2O2σε οξυζενέ
γ. Προσδιορισμός οξικούοξέος
2.2.4. Ιωδιομετρία
α. Προσδιορισμός Ca+2
β. Προσδιορισμός H2SO3
γ. Προσδιορισμός Cl σε χλωρίνη
2.2.5. Συμπλοκομετρία
α. Προσδιορισμός Ca+2
β. Προσδιορισμός Mg+2
γ. Προσδιορισμός Zn+2
2.3. Ενόργανες χημικές αναλύσεις (Εισαγωγικά).

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες των φυσικών και χημικών διεργασιών και την εξοικείωσή τους με παραγωγικές διαδικασίες σε βιομηχανική κλίμακα.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1.1 Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
1.2 Πρώτες ύλες και προϊόντα – Ανακύκλωση – Κόστος
1.3 Κριτήρια για την επιλογή τοποθεσίας μιας βιομηχανικής εγκατάστασης
2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1 Συστήματα μονάδων
2.2 Παραγόμενες μονάδες
2.3 Μονάδες θερμότητας
2.4 Θεμελιώδεις έννοιες: πυκνότητα, ειδ. βάρος, όγκος, συγκέντρωση
2.5 Μοριακό κλάσμα, κλίμακες θερμοκρασιών, πίεση, απόδοση
3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1 Θραύση – άλεση
3.2 Ανάμιξη
3.3 Κοσκίνιση. Ελάττωση μεγέθους στερεών και μέτρηση αυτών. Μηχανές
3.4 Καθίζηση – Εγκαταστάσεις
3.5 Επίπλευση
3.6 Διήθηση – Βιομηχανικά φίλτρα
3.7 Εκχύλιση
3.8 Κρυστάλλωση
3.9 Απόσταξη
3.10 Προσρόφηση
3.11 Φυγοκέντρηση – Κυκλώνες
3.12 Μεταφορά και Αποθήκευση
4. ΞΗΡΑΝΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
4.1 Εναλλάκτες θερμότητας
4.2 Ψύξη
5. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
5.1 Μαγνητικοί διαχωριστές
5.2 Κατακράτηση κονιορτού
5.3 Πλυντήρια αερίων
5.4 Χημικές Διεργασίες
5.5 Εξουδετέρωση
5.6 Εστεροποίηση
5.7 Υδρόλυση
5.8 Σαπωνοποίηση
5.9 Υδρογόνωση
5.10 Οξείδωση
5.11 Ιοντοεναλλαγή
5.12 Ηλεκτρολυτικές και ηλεκτροχημικές αντιδράσεις
5.13 Νίτρωση – σουλφώρωση – αλογόνωση
5.14 Πολυμερισμός
5.15 Πυρόλυση
5.16 Βιοχημικές αντιδράσεις – ζυμώσεις
6. ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
7. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε στοιχειώδεις εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους οποίους θα εργαστούν, με το πέρας των σπουδών τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:


– Βασικοί ορισμοί
– Τυχαίες μεταβλητές
– Κατανομές πιθανότητας
– Παράμετροι κατανομών
– Κανονική κατανομή
– Κατανομή του Student
– Έλεγχος υποθέσεων και σημαντικότητας
– Στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων
– Διαγράμματα
– Δειγματοληψία- Μέγεθος δείγματος
– Γραμμική παλινδρόμηση
– Συσχέτιση
– Ανάλυση Διακύμανσης
– Ποιοτικός έλεγχος
– Αξιολόγηση
– Αξιοπιστία Διαδικασιών

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές για την ποιοτική παραγωγή και αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών καθώς και για την ασφαλή εργασία τους σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:


1. ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
1.1 Επικίνδυνες πράξεις
1.2 Επικίνδυνες καταστάσεις
1.3 Απρόβλεπτα γεγονότα
1.4 Επιπτώσεις
1.5 Πρόληψη ατυχημάτων
2. ΕΡΓΑΣΙΑ
2.1 Ανάλυση εργασίας
2.2 Κανόνες ασφάλειας
2.3 Μέσα προστασίας
2.4 Συνθήκες ασφαλούς εργασίας
2.5 Εργονομία
3. ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
5.1 Στατικός ηλεκτρισμός
5.2 Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα
5.3 Ηλεκτροπληξία
5.4 Κανόνες αποφυγής κινδύνων – Μέσα προστασίας
6. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ
6.1 Οξέα – Βάσεις
6.2 Οργανικοί διαλύτες
6.3 Βαρέα μέταλλα
6.4 Οργανικές ενώσεις – Κυανιούχα άλατα
6.5 Αμίαντος
6.6 Οριακές τιμές συγκεντρώσεων (Treshold limit values)
7. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
7.1 Πρόκληση πυρκαγιάς
7.2 Εύφλεκτα υλικά
7.3 Προϋποθέσεις κατάσβεσης
7.4 Κατηγορίες πυρκαγιάς
7.5 Συστήματα ανίχνευσης
7.6 Προληπτικά και κατασταλτικά μέσα – Πυροσβεστικά μέσα
8. ΕΚΡΗΞΕΙΣ
8.1 Κατηγορίες εκρήξεων
8.2 Επιπτώσεις εκρήξεων
8.3 Πρόληψη εκρήξεων
8.4 Εκρήξεις αερίων και κόνεων
9. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
10. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
10.1 Γενικά
10.2 Τραυματισμοί – Εγκαύματα
10.3 Κατάγματα
10.4 Απώλεια αισθήσεων
10.5 Αιμορραγία
10.6 Ασφυξία
10.7 Τεχνητή αναπνοή
10.8 Διάσωση από δηλητηριάσεις αερίων
10.9 Διάσωση από ηλεκτροπληξία
10.10 Ρόβοι προειδοποίησης Haschen

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις αρχές και τους κανόνες της Οργανικής Χημείας, εστιάζοντας στις φυσικο-χημικές ιδιότητες των οργανικών μορίων. Ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την εκτίμηση και πρόβλεψη συμπεριφορών των οργανικών ουσιών καθώς και με τις βασικές αντιδράσεις οργανικής ουσίας. Έτσι θα μπορέσει να κατανοήσει και τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Εισαγωγή
1.2. Ο μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων – Άτομο άνθρακα
1.3. Εμπειρικοί και μοριακοί τύποι
1.4. Συντακτικοί τύποι – Ισομέρεια
1.5. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – Χαρακτηριστικές ομάδες – Ομόλογες σειρές
1.6. Στερεοϊσομέρεια – Ονοματολογία
2. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
2.1. Αλκάνια Γενικά
2.2. Αλκένια Γενικά
2.3. Αλκίνια Γενικά
2.4. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις αυτών – Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
3. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΕΣ
3.1. Γενικές παρασκευές. Ιδιότητες
3.2. Αιθανόλη
3.3. Πολυσθενείς αλκοόλες
3.4. Φαινόλες
3.5. Διαιθυλαιθέρας
4. ΑΛΔΕΫΔΕΣ – ΚΕΤΟΝΕΣ
4.1. Γενικές παρασκευές και διάφορες ιδιότητες
4.2. Φορμαλδεΰδη
4.3. Ακετόνη
5. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ
5.1. Γενικές παρασκευές – Ιδιότητες
5.2. Οξικό οξύ
5.3. Λιπαρά οξέα
5.4. Βενζοϊκό οξύ
5.5. Εστεροποίηση – Εστέρες
6. ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
6.1. Παράγωγα
6.2. Αιμίνη – Χλωροφύλλη
6.3. Βιοτίνη – Πενικιλίνη
6.4. Πυριδίνη
6.5. Ουρικό οξύ
6.6. Νουκλεϊκά οξέα
7. ΠΟΛΥΜΕΡΗ
7.1. Αντιδράσεις πολυμερισμού
7.2. Ιδιότητες πολυμερών
7.3. Πολυαιθυλένιο
7.4. Πολυστυρόλιο

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στα βασικά χαρακτηριστικά της δομής και στο βιολογικό ρόλο των σημαντικότερων κατηγοριών βιομορίων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να κατανοήσουν τη δράση και τα αποτελέσματα των φαρμάκων μετά από τη χορήγηση στον άνθρωπο.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
1.1. Πρωτεΐνες – αμινοξέα – πεπτίδια
1.2. Ταξινόμηση και ιδιότητες πρωτεϊνών
1.3. Μεταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων
1.4. Απαμίνωση
1.5. Αποκαρβοξυλίωση
1.6. Νουκλεϊνικά οξέα και ο βιολογικός τους ρόλος
2. ΛΙΠΙΔΙΑ
2.1. Λιπίδια – Χημική σύσταση
2.2. Γλυκερίδια – φωσφορολιπίδια
2.3. Τερπενοειδή
2.4. Οξείδωση ακόρεστων λιπαρών οξέων
2.5. Βιοσύνθεση της χοληστερίνης
3. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
3.1. Υδατάνθρακες – ταξινόμηση
3.2. Γλυκόλυση
3.3. Φωσφορυλίωση γλυκόζης
3.4. Σχηματισμός ATP
3.5. Βιοσύνθεση υδατανθράκων
3.6. Κύκλος του Krebs
4. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ – ΟΡΜΟΝΕΣ
4.1. Βιταμίνες – Βιοχημική λειτουργία αυτών
4.2. Νιασίνη (PP)
4.3. Ριβοφλαβίνη (Β2)
4.4. Βιοτίνη
4.5. Θειαμίνη (Β1)
4.6. Β6
4.7. Φολικό οξύ
4.8. Β12
4.9. Ασκορβικό οξύ (C)
4.10. Βιταμίνες A, D, E, K
4.11. Ορμόνες – Διάκριση – Δράση
5. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
5.1. Μεταβολισμός του νερού
5.2. Ηλεκτρολύτες βιολογικών υγρών
5.3. Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο
5.4. Ασβέστιο, φώσφορος, σίδηρος
5.5. Ρυθμιστικά συστήματα του αίματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να συνδέσει όσα διδάχθηκαν στο ομώνυμο μάθημα του Α΄ εξαμήνου με τις αρχές της ενόργανης, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα όργανα των αντίστοιχων τεχνικών (ορθή χρήση οργάνων, βαθμονόμηση και συντήρηση).


Περιεχόμενο του Μαθήματος:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1. Πεχαμετρία – Αγωγιμομετρία
2. Διαθλασιμετρία
3. Ιξωδομετρία
4. Ηλεκτρανάλυση
5. Χρωματομετρία – Φασματοφωτομετρία
6. Φλογοφωτομετρία
7. Χρωματογραφία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
1.1 Οργανοληπτικές ιδιότητες
1.2 Σκληρότητες (ολική, ανθρακική, μόνιμη)
1.3 Χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακός σίδηρος, νάτριο, κάλιο
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ
2.1 Προσδιορισμός οξύτητας, βαθμού και αριθμού οξύτητας
2.2 Προσδιορισμός αριθμού σαπωνοποίησης
2.3 Προσδιορισμός αριθμού Ιωδίου
2.4 Προσδιορισμός λιπαρών οξέων σε λιπαρή ύλη
2.5 Μέτρηση δείκτη διάθλασης
2.6 Αντιδράσεις νοθείας: Bellier και Συνοδινού – Κώνστα
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
3.1 Μέτρηση πυκνότητας σε αζύμωτο και ζυμωμένο μούστο
3.2 Προσδιορισμός αλκοόλης σε αλκοολικό υγρό ή κρασί
3.3 Προσδιορισμός ολικής και πτητικής οξύτητας
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΥ
4.1 Προσδιορισμός υγρασίας και τέφρας
4.2 Προσδιορισμός αμύλου
4.3 Προσδιορισμός γλουτένης
4.4 Προσδιορισμός πρωτεϊνών κατά Kjeldahl
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
5.1 Μέτρηση ειδικού βάρους (18οC)
5.2 Προσδιορισμός οξύτητας
5.3 Προσδιορισμός λίπους
5.4 Προσδιορισμός πρωτεϊνών
5.5 Προσδιορισμός λακτόζης
6. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
6.1 Χαρακτηριστικές χρωστικές αντιδράσεις αμινοξέων
6.2 Προσδιορισμός αμινοξέων σε διάλυμα
6.3 Προσδιορισμός πρωτεϊνών με λευκωματόμετρο
6.4 Χαρακτηριστικές αντιδράσεις αναγόντων και μη υδατανθράκων
6.5 Προσδιορισμός γλυκόζης
6.6 Μέτρηση pH και PKa ρυθμιστικών διαλυμάτων
6.7 Προσδιορισμός ουρίας – Ενζυματική διάσπασή της
6.8 Προσδιορισμός Βιταμίνης C
6.9 Αντιδράσεις διάκρισης αλδεϋδών και κετονών
6.10 Αντιδράσεις διάκρισης οργανικών Οξέων και φαινολών.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εξηγήσει στους σπουδαστές την τεχνολογία πίσω από την ανάλυση χημικών και φυσικών συνθέσεων.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2. ΝΕΡΟ
2.1 Πόσιμο νερό – Προδιαγραφές
2.2 Νερό βιομηχανίας – Κατεργασίες – Αποσκληρύνσεις – Χλωρίωση – Ρητίνες ιοντοεναλλαγής
2.3 Νερό για χημική βιομηχανία – Προδιαγραφές
2.4 Απόβλητα – Λύματα
2.5 Χημικός και βιολογικός καθαρισμός – Προδιαγραφές
3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
3.1 Παραλαβή μούστου – Αλκοολική ζύμωση – Διορθώσεις
3.2 Ελαττώματα και ασθένειες οίνων – Οινοπνευματώδη ποτά
4. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
4.1 Σύσταση λιπαρών ουσιών (έλαια, λίπη) – Κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα
4.2 Υδρογόνωση ελαίων
4.3 Εξευγενισμός (ραφινάρισμα): Διήθηση, απορητίνωση, εξουδετέρωση, αποχρωματισμός, απόσμωση, απομαργαρίνωση
4.4 Συνθέσεις ελαίων – Ποιοτικά χαρακτηριστικά
4.5 Προδιαγραφές
4.6 Σαπωνοποίηση – σάπωνες – ελαττώματα
5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
5.1 Συστατικά του γάλακτος. Ιδιότητες λακτόζης και καζεϊνών
5.2 Παστερίωση και αποστείρωση γάλακτος
5.3 Νοθείες. Προδιαγραφές
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6.1 Θερμικές επεξεργασίες
6.2 Συντηρητικά ανόργανα και οργανικά (NaCl, NaNO2, Οξικό Οξύ, Βενζοϊκό νάτριο). Κωδικοί συντηρητικών.
6.3 Κονσερβοποίηση
7. ΦΑΡΜΑΚΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
7.1‘Έκδοχα
7.2 Σύνθεση
– ενέσιμα
– από του στόματος (δισκία, κάψουλες, σιρόπια, εναιωρήματα)
– υπόθετα
– έμπλαστρα
– εισπνεόμενα
– αλοιφές, κρέμες
– χημειοθεραπευτικά (βιοτεχνολογικά προϊόντα)
7.3 Προδιαγραφές
8. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α’ ΥΛΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
9. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της μικροβιολογίας με σκοπό να μπορούν να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν τους βέλτιστους τρόπους παραγωγής, ανάλυσης και συντήρησης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1.1.Γενικές ιδιότητες προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών μικροοργανισμών
1.2 Παθογόνα μικρόβια, ιοί, ρικέτσιες, χλαμύδια, μύκητες, πρωτόζωα
2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
2.1 Μορφή, μέγεθος, δομή
2.2 Μεταβολισμός και ρύθμιση αυτού
2.3 Ανάπτυξη και αναπαραγωγή
3. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
Σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος, ναϊσσέρια, αιμόφιλος, μπορντετέλλα, εντεροβακτηριοειδή, ψευδομονάδα, δονάκιο χολέρας, κορυνοβακτήριο, μυκοβακτήριο, βάκιλλος
4. ΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
4.1 Μόλυνση και λοίμωξη
4.2 Προέλευση παθογόνων
4.3 Τρόποι μόλυνσης και μετάδοσης
4.4 Ανοσία
4.5 Μικροβιακές τοξίνες και ενδοτοξίνες
5. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
6. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
7. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΙΣ
8. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
9. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική και η συσχέτισή τους με τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΘΕΩΡΙΑ
1. ΜΙΚΡΟΜΕΡΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
1.1 Χαρακτηρισμός του μεγέθους των σωματιδίων
1.2 Μέθοδοι μέτρησης του μεγέθους των σωματιδίων
1.3 Υπολογισμός του μεγέθους των σωματιδίων
2. ΚΟΝΕΙΣ
2.1 Όγκος, πυκνότητα και πορώδες σωματιδίων.
3. ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΟΝΕΩΝ
3.1 Τρόποι και συσκευές λειοτρίβησης
3.2 Συνθήκες ανάμιξης
3.3 Συσκευή ανάμιξης
4. ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
4.1 Μέθοδοι και συσκευές ξήρανσης
4.2 Προσδιορισμός υγρασίας
4.3 Υπολογισμός απώλειας ξήρανσης και περιεχομένου υγρασίας
5. ΡΕΟΛΟΓΙΑ
5.1 Ιξώδες
5.2 Μορφές ροών
5.3 Ροή κόνεων
5.4 Μέτρηση ιξώδους
6. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
6.1 Τύποι διαλυμάτων
6.2 Διαλυτότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν
6.3 Διαλυματοποίηση και παράγοντες που την επηρεάζουν
6.4 Κατανομή
6.5 Αθροιστικές ιδιότητες διαλυμάτων
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
7.1 Υδατικά διαλύματα και PH
7.2 Προσδιορισμός του PH
7.3 Ρυθμιστικά διαλύματα
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
8.1 Τύποι συστημάτων διασποράς
8.2 Φαρμακευτικά αιωρήματα
8.3 Φαρμακευτικά γαλακτώματα
8.4 Σταθερότητα συστημάτων διασποράς
8.5 Ηλεκτρικές ιδιότητες συστημάτων διασποράς
9. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ
9.1 Επιφανειακή τάση και επιφανειακή ενέργεια
9.2 Επιφανειοδραστικές ουσίες
9.3 Τρόποι μέτρησης του συντελεστή επιφανειακής και μεσεπιφανειακής τάσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. ΜΙΚΡΟΜΕΡΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
1.1 Προσδιορισμός μεγέθους τεμαχιδίων με τη μέθοδο της καθίζησης.
2. ΚΟΝΕΙΣ
2.1 Μέτρηση της πυκνότητας και προσδιορισμός του πορώδους τεμαχιδίων κόνεων.
3. ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΟΝΕΩΝ
3.1 Επίδραση διάφορων παραγόντων λειοτρίβησης και ανάμιξης στην ομοιογένεια του μίγματος.
4. ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
4.1 Ξήρανση φαρμακευτικών ουσιών και προσδιορισμός της Α.Ξ. και Π.Υ.
5. ΡΕΟΛΟΓΙΑ
5.1 Μέτρηση του ιξώδους διαφόρων υγρών και διαλυμάτων
6. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
6.1 Προσδιορισμός διαλυτότητας φαρμακευτικών ουσιών
6.2 Διαλυματοποίηση δυσδιάλυτων φαρμακευτικών ουσιών
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
7.1 Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων
7.2 Μέτρηση PH
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
8.1 Προσδιορισμός του τύπου γαλακτώματος
8.2 Εκτίμησης σταθερότητας αιωρημάτων
9. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ
9.1 Προσδιορισμός του συντελεστή επιφανειακής τάσης διαφόρων υγρών και διαλυμάτων.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στις μεθόδους ελέγχου, στην ταυτοποίηση και στον ποσοτικό προσδιορισμό φαρμακευτικών ουσιών στα φαρμακευτικά σκευάσματα.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΘΕΩΡΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2.1 Αξιώσεις από μια μέθοδο ανάλυσης για τον έλεγχο ιδιοσκευασμάτων
2.2 Εξάρτηση της μεθόδου ανάλυσης από τον τύπο του φαρμάκου και από τη γαληνική μορφή
2.3 Επιλογή της μεθόδου ανάλυσης σε σχέση με τις φυσικοχημικές παραμέτρους της δραστικής ουσίας.
3. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
3.1 Φασματοφωτομετρία υπεριώδους – ορατού
3.2 Φασματοφωτομετρία υπερύθρου
3.3 Φασματοφωτομετρία οπτικής πυκνότητας
3.4 Ατομική απορρόφηση
3.5 Φασματομετρία μάζας
3.6 Φασματοσκοπία NMR
3.7 Φασματοσκοπία raman
4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
4.1 Αέριος χρωματογραφία GC
4.2 Υγρά χρωματογραφία υψηλής πίεσης HPLC
4.3 Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας TLC


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Φασματοφωτομετρία UV-VIS (5 εργαστηριακές ασκήσεις)
1.1 Καμπύλη αναφοράς
2. Φασματοφωτομετρία IR (3 εργαστηριακές ασκήσεις)
3. Χρωματογραφία TLC (2 εργαστηριακές ασκήσεις)
4. Χρωματογραφία HPLC (2 εργαστηριακές ασκήσεις)
Οι άλλες μέθοδοι μπορούν να παρουσιαστούν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις είτε μέσω διαδικτύου

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Μέσα από τη θεωρία και τις εργαστηριακές ασκήσεις, ο καταρτιζόμενος είναι σε θέση να εργαστεί στην παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και να κατανοήσει για ποιο λόγο υπάρχουν οι διάφορες μορφές φαρμάκων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΘΕΩΡΙΑ
1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
1.1 Γενικές έννοιες
1.2 Μορφές χορήγησης φαρμάκων
1.3 Συντμήσεις
1.4 Συνταγογραφία
2. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΥΔΩΡ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Παρασκευή και έλεγχος απιονισμένου ύδατος
2.3 Παρασκευή και έλεγχος απεσταγμένου ύδατος
2.4 Επίσημα ύδατα
3. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
3.1 Μέθοδοι αποστείρωσης
3.2 Έλεγχος στειρότητας
4. ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
4.1 Ενιόμενα και εγχεόμενα υγρά
4.2 Διαλύτες
4.3 Βοηθητικές συντηρητικές ουσίες
4.4 Προδιαγραφές
4.5 Παρασκευή
4.6 Έλεγχος
5. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
5.1 Απαιτήσεις
5.2 Ασηπτική προπαρασκευή
5.3 Έλεγχος
6. ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Τύποι γαλακτωμάτων
6.3 Κατανομή φάσεων
6.4 Προσδιορισμός κατανομής φάσεων
6.5 Προσδιορισμός βαθμού διασποράς
6.6 Σταθερότητα
6.7 Γαλακτωματοποιητές
6.8 Παρασκευή
6.9 Έλεγχος
7. ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Παρασκευή
7.3 Σταθερότητα
7.4 Κατακάθιση
7.5 Έλεγχος
8. ΥΔΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
8.1 Αρωματικά ύδατα
8.2 Σιρόπια
8.3 Διαλύματα
9. ΜΗ ΥΔΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
9.1 Ελιξίρια
9.2 Βάμματα
9.3 Αλκοόλες εκχυλίσματα
10. ΚΟΝΕΙΣ
10.1 Εισαγωγή
10.2 Παρασκευή
10.3 Χορήγηση και συσκευασία
10.4 Έλεγχος
10.5 Διαμοιρασμένες κόνεις
10.6 Μη διαμοιρασμένες κόνεις
10.7 Επιπαστικές κόνεις
11. ΚΟΚΚΙΑ
11.1 Εισαγωγή
11.2 Είδη – ιδιότητες
11.3 Παρασκευή
11.4 Φύλαξη
12. ΔΙΣΚΙΑ
12.1 Εισαγωγή
12.2 Παρασκευή
12.3 Έλεγχος
12.4 Φύλαξη
12.5 Δισκιοποίηση
12.6 Κοκκοποίηση ξηρή
12.7 Κοκκοποίηση υγρή
13. ΚΑΨΑΚΙΑ
13.1 Εισαγωγή
13.2 Παρασκευή
13.3 Έλεγχος
14. ΑΛΟΙΦΕΣ– ΦΥΡΑΜΑΤΑ
14.1 Εισαγωγή
14.2 Ταξινόμηση
14.3 Ψυκτήριες αλοιφές
14.4 Οφθαλμικές αλοιφές
14.5 Παρασκευή
14.6 Έλεγχος
15. ΥΠΟΘΕΤΑ
15.1 Εισαγωγή
15.2 Είδη υπόθετων
15.3 Παρασκευή
15.4 Έλεγχος
16. ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
16.1 Προωθητές
16.2 Περιέκτες – λειτουργία
16.3 Παρασκευή
16.4 Έλεγχος
17. ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ – ΓΑΖΕΣ
17.1 Υλικά
17.2 Ιδιότητες
17.3 Παρασκευή
17.4 Έλεγχος
18. ΕΜΒΟΛΙΑ
18.1 Παρασκευή
18.2 Διατήρηση
18.3 Έλεγχος
19. ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
20.ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
20.1 Υλικά για περιέκτες
20.2 Ιδιότητες
20.3 Περιέκτες υάλινοι
20.4 Περιέκτες πλαστικοί


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Αποστείρωση και έλεγχος στειρότητας
2. Παρασκευή και έλεγχος παρεντερικών διαλυμάτων
3. Παρασκευή ισότονων διαλυμάτων
4. Παρασκευή και έλεγχος ρυθμιστικών διαλυμάτων
5. Παρασκευή κολλυρίων
6. Παρασκευή και έλεγχος γαλακτωμάτων
7. Παρασκευή και έλεγχος αιωρημάτων
8. Παρασκευή σιροπιών
9. Παρασκευή αρωματικών υδάτων – διαλυμάτων
10. Παρασκευή βαμμάτων – αλκοολικών εκχυλισμάτων
11. Παρασκευή και έλεγχος αλοιφών
12. Παρασκευή και έλεγχος υπόθετων

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες της
κοσμετολογίας, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε θεωρητικό και
εργαστηριακό επίπεδο.
Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΘΕΩΡΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.1 Συστήματα
1.2 Ταξινόμηση συστημάτων
1.3 Φάση – Επιφάνεια διαχωρισμού
1.4 Δυνάμεις μεταξύ των μορίων στις υγρές μεσεπιφάνειες
1.5 Μεσεπιφανειακή τάση
2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
2.1 Ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια
2.2 Προσρόφηση στις υγρές επιφάνειες διαχωρισμού-Επιφανειακοενεργές ουσίες
2.3 Υδροφιλική – Λιποφιλική ισορροπία
2.4 Υδρογονανθρακικές ή οργανικές επιφανειακοενεργές ουσίες
2.5 Οργανοπυριτικές επιφανειακοενεργές ουσίες
2.6 Ταξινόμηση επιφανειακοενεργών ουσιών ανάλογα με τις τιμές της HLB
2.7 Ταξινόμηση επιφανειακοενεργών ουσιών ανάλογα με τη χημική τους δομή
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
3.1 Κολλοειδή
3.2 Γαλάκτωμα – Εναιώρημα
3.3 Αφρός – Αεροζόλ
3.4 Λοσιόν – Κρέμα
3.5 Διαλυτοποίηση
3.6 Ηλεκτρικές ιδιότητες των μεσεπιφανειών στα συστήματα διασποράς
3.6.1 Δυναμικό Nernst – ζ δυναμικό
4. ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
4.1 Τύποι γαλακτωμάτων
4.2 Διαυγή συστήματα διασποράς
4.2.1 Μικρογαλακτώματα
4.3 Αστάθεια των γαλακτωμάτων
4.4 Σταθεροποίηση των γαλακτωμάτων
4.5 Γαλακτωματοποιητές
4.6 Σχηματισμός γαλακτωμάτων με επιφανειοενεργές ουσίες
4.6.1 Επιλογή επιφανειοενεργών ουσιών για τη γαλακτωματοποίηση
4.7 Παράγοντες που καθορίζουν τον τύπο του γαλακτώματος
4.8 Σχηματισμός γαλακτωμάτων με γαλακτωματοποιητές πυριτίου
39
5. ΡΕΟΛΟΓΙΑ
5.1 Εισαγωγικές έννοιες
5.2 Νευτωνικά συστήματα
5.3 Μη νευτωνικά συστήματα
5.3.1 Πλαστικά συστήματα – Πλαστική ροή
5.3.2 Ψευδοπλαστικά συστήματα – Ψευδοπλαστική ροή
5.3.3 Διασταλτικά συστήματα – Διασταλτική ροή
5.4 Θιξοτροπία
5.5 Αντιθιξοτροπία
5.6 Παράγοντες που επιδρούν στις ρεολογικές ιδιότητες των γαλακτωμάτων
5.7 Προσδιορισμός του ιξώδους
5.7.1 Προσδιορισμός ιξώδους Νευτωνικών συστημάτων
5.7.2 Προσδιορισμός ιξώδους μη Νευτωνικών συστημάτων
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.1 Γενικά
6.2 Μικροοργανισμοί ανευρεθέντες στα καλλυντικά προϊόντα
6.2.1 Αληθινοί Μύκητες ή Μούχλες
6.2.2 Ζυμομύκητες
6.2.3 Κάντιντες
6.2.4 Βακτήρια
6.3 Μεταβολισμός των μικροοργανισμών
6.4 Πηγές μόλυνσης των καλλυντικών προϊόντων
6.5 Συντηρητικά
6.5.1 Οργανικά οξέα
6.5.2 Αλκοόλες
6.5.3 Ισοθειαζολινόνες
6.5.4 Φαινολικά συντηρητικά
6.5.5 Συντηρητικά της ουρίας
6.5.6 Επιφανειοενεργές ουσίες
6.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητα των συντηρητικών
6.8 Kαλλυντικά ελεύθερα συντηρητικών
6.8.1 Τεχνολογία φραγμών
6.9 Εναλλακτικά συντηρητικά
7. ΟΞΕΙΔΩΣΗ
7.1 Τάγγιση
7.1.1 Παράγοντες που επιδρούν στην τάγγιση
7.2 Αντιοξειδωτικά
7.2.1 Φαινολικά αντιοξειδωτικά
7.2.2 Φυτικά εκχυλίσματα
8. ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
8.1 Γενικά
8.2 Το χρώμα
8.3 Εισαγωγικές έννοιες
8.3.1 Πιγμέντο – Μαργαρώδες πιγμέντο – Χρωστική ύλη
8.3.2 Λάκα
8.3.3 Κατάλογος Χρωμάτων
8.4 Νομοθεσία χρωμάτων
8.5 Ταξινόμηση χρωμάτων
8.5.1 Πιστοποιημένα χρώματα
40
8.5.2 Φυσικά χρώματα
8.5.3 Ανόργανα χρώματα
9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Αρχές μηχανικής ρευστών – Ορισμοί
9.3 Στατική-δυναμική ανάμιξη
9.3.1 Αξονικοί αναδευτήρες
9.3.2 Ακτινικοί αναδευτήρες
9.4 Ομογενοποίηση
9.5 Παραγωγή
9.5.1 Παραγωγή ανά παρτίδα
9.5.2 Συνεχής παραγωγή
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10.1. Γενικά
10.2 Απαιτήσεις του νέου κανονισμού
10.3 Επισήμανση των συστατικών στα καλλυντικά προϊόντα
10.3.1 Ευρετήριο συστατικών
10.3.2 Επισήμανση συστατικών
10.3.3 Ονομασία συστατικών στις συνθέσεις παρασκευής
10.3.4 Άλλες υποχρεωτικές επισημάνσεις
11 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΕΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
11.1 Ψυχρές κρέμες
11.2 Γαλακτώματα καθαρισμού
11.3 Κρέμες ημέρας – συστατικά
11.4 Κρέμες νυκτός (πρωτεϊνούχες, βιταμινούχες)
11.5 Κρέμες χεριών – κρέμες βάσεις make-up
11.6 Κρέμες για την περιοχή γύρω από τα μάτια
11.7 Κρέμες για όλες τις χρήσεις – NMF
12 ΛΟΣΙΟΝ
12.1 Λοσιόν καθαρισμού
12.2 Λοσιόν μαλακτικές
12.3 Λοσιόν στυπτικές
12.4 Λοσιόν τονωτικές
13 ΜΑΣΚΕΣ
13.1 Ταξινόμηση μασκών
13.2 Μάσκες χεριών
13.3 Μάσκες υδροκολλοειδείς
13.4 Αργιλώδεις μάσκες
13.5 Προϊόντα απολέπισης με οξέα φρούτων
13.6 Δραστικά συστατικά μασκών
14 ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1 Ηλιακή ακτινοβολία και οι επιδράσεις της στο δέρμα
14.2 Υπεριώδης ακτινοβολία U.V.
14.3 Δείκτης ηλιακής προστασίας
41
14.4 Κατηγορίες αντιηλιακών
14.5 Τύποι δέρματος και SPF
14.6 Αντιηλιακά προϊόντα και συστατικά αυτών
15 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
15.1 Προτερήματα και προστασία αυτών
15.2 Συστατικά – ιδιότητες
16 ΠΟΥΔΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
16.1 Πούδρες προσώπου
16.2 Πούδρες συμπαγείς
16.3 Υγρές πούδρες
17 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
17.1 Οδοντόπαστες
17.2 Σαμπουάν βοτάνων και υγρά σαμπουάν – τύποι
17.3 Προϊόντα στοματικών πλύσεων
17.4 Αποτριχωτικά
18 ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ
18.1 Συστατικά – ιδιότητες – παρασκευές
19 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
19.1 Αμαμελίδα – χαμομήλι
19.2 Αβοκάντο – δεντρολίβανο
20 ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
20.1 Εξειδικευμένα δραστικά συστατικά όπως οξέα φρούτων (ΑΗΑ)
20.2 Ιδιότητες και εφαρμογή τους σε σκευάσματα για ειδικές χρήσεις στην επιδερμίδα. Μοντέρνες
δραστικές ουσίες ενάντια στη γήρανση της επιδερμίδας.
20.3 Βοηθητικές και δραστικές ουσίες για βρεφικά και παιδικά καλλυντικά και εφαρμογές κατά της
ακμής και κυτταρίτιδας.
21 ΑΛΟΙΦΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
21.1 Έκδοχα αλοιφών, αλοιφές βάσεις, ιδιότητες, απορρόφηση, μέθοδοι παρασκευής αλοιφών.
22 ΕΙΔΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
22.1 Κραγιόν – συστατικά – ιδιότητες – παρασκευές
22.2 Μάσκαρα
22.3 Σκιές ματιών
22.4 Make up
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ
1.1 Μέθοδος του δακτυλίου
1.2 Μέθοδος του τριχοειδούς σωλήνα
1.3 Μέθοδος βάρους σταγόνας
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ
2.1 Μέθοδος Χρωστικών
42
2.2 Μέθοδος Αραίωσης
2.3 Αγωγιμομετρική μέθοδος
3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ PH ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ – ΒΑΘΜΟΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
4. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ
4.1 Δοκιμασίες σταθερότητας γαλακτωμάτων
4.1.1 Αρχική δοκιμασία σταθερότητας
4.1.2 Μακράς αποθήκευσης ή διάρκειας δοκιμασία
5. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΪΑ
6.. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
6.1 Μέθοδος του ανοικτού θαλάμου
6.2 Μέθοδος του κλειστού θαλάμου
7. ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΤΟΥ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ
7.1 Σμηγματόμετρο
7.2 Χρήση ταινιών συλλογής του σμήγματος.
8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ
8.1 Προσδιορισμός της μελανίνης και του ερυθήματος με τη συσκευή MEXAMETER
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9.1 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντηλιακών προϊόντων έναντι της UVΒ ακτινοβολίας (δείκτης
ηλιακής προστασίας, ΔΗΠ, SUN PROTECΤION FACΤOR, SPF) .
9.2 Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των αντηλιακών προϊόντων έναντι της UVΑ ακτινοβολίας
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
10.1 Μέθοδοι για την αξιολόγηση προϊόντων περιποίησης
10.2 Μέθοδοι για την αξιολόγηση προϊόντων σταθεροποίησης του κτενίσματος
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
11.1 Μέθοδοι μέτρησης του παραχθέντος ιδρώτα
11.2 Μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των αποσμητικών προϊόντων
12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
12.1 Μέθοδος της αναρρόφησης/επιμήκυνσης με τη συσκευή cutometer
13. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
13.1 Μέθοδοι προσδιορισμού της διαβατότητας
14 ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
14.1 Μελέτη βοηθητικών και δραστικών ουσιών που παρασκευάζονται με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας και
χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις επιστήμες της Φαρμακολογίας και της Τοξικολογίας. Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν γνώσεις πάνω σε διαφορετικά είδη φαρμάκων, στις αλληλεπιδράσεις αυτών και στις αντενδείξεις τους.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
1.1. Γενικά
1.2. Προέλευση – μορφές – ονομασία φαρμάκων, οδηγοί χορήγησης των φαρμάκων, συνταγολόγια.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2.1. Γενικά
2.2. Θεωρία υποδοχέων
2.3. Αντιδράσεις φαρμάκων – υποδοχέων
2.4.Σχέση χημικών ιδιοτήτων των φαρμάκων, υποστρώματος, φαρμακολογικών ενεργειών.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
3.1. Απορρόφηση
3.2. Κατανομή
3.3. Αποθήκευση
3.4. Μεταβολισμός
3.5. Απέκκριση
4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
4.1. Ατομική ευαισθησία
4.2. Φαρμακογενετική και ιδιοσυγκρασία στα φάρμακα
4.3. Ηλικία και βάρος
4.4. Συνύπαρξη άλλης ασθένειας
4.5. Ποιοτικά ανώμαλες αντιδράσεις – αντιδράσεις υπερευαισθησίας
4.6. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων: συνεργισμός και ανταγωνισμός
4.7. Αντοχή στα φάρμακα
4.8. Φαρμακευτική εξάρτηση
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
5. ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΣ)
5.1. Το ΑΝΣ
5.2. Χολινεργικοί αγωνιστές
5.3. Χολινεργικοί ανταγωνιστές
5.4. Αδρενεργικοί αγωνιστές
5.5. Αδρενεργικοί ανταγωνιστές
6. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ)
6.1. Φάρμακα για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson
6.2. Αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα
6.3. Διεγερτικά του ΚΝΣ φάρμακα
6.4. Αναισθητικά
6.5. Αντικαταθλιπτικά φάρμακα
6.6. Νευροληπτικά φάρμακα
6.7. Οπιοειδή αναλγητικά και ανταγωνιστές
6.8. Αντιεπιληπτικά φάρμακα
7. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
7.1. Θεραπεία συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
7.2. Αντιαρρυθμικά φάρμακα
7.3. Αντιστηθαγχικά φάρμακα
7.4. Αντιυπερτασικά φάρμακα
7.5. Φάρμακα που επηρεάζουν το αίμα
7.6. Αντιυπερλιπιδαιμικά φάρμακα
8. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8.1. Φάρμακα αναπνευστικού
8.2. Διουρητικά φάρμακα
8.3. Φάρμακα γαστρεντερικού
8.4. Ορμόνες υπόφυσης και θυρεοειδούς
8.5. Στεροειδείς ορμόνες
8.6. Ινσουλίνη και υπογλυκαιμικά φάρμακα peros
9. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
9.1. Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας
9.2. Ανταγωνιστές φυλικού οξέος
9.3. Αναστολείς της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος
9.4. Αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης
9.5. Κινολόνες και αντιφυματικοί παράγοντες
9.6.Αντιμυκητιασικά φάρμακα
9.7. Αντιπρωτοζωικά φάρμακα
9.8. Αντιελμινθιακά φάρμακα
9.9. Αντιιικά φάρμακα
9.10. Αντικαρκινικά φάρμακα
10. ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
11. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
12.1. Δηλητήριο – Δηλητηρίαση
12.2. Αρχές της θεραπευτικής αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων
13. ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
13.1. Διάγνωση – συμπτώματα
13.2. Θεραπευτική αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων
13.3. Δηλητηριάσεις από την εντερική οδό
13.4. Δηλητηριάσεις στο περιβάλλον της εργασίας (οργανικοί διαλύτες, οξέα – βάσεις).
14. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

Το συγκεκριμένο μάθημα, ως συνέχεια του ομώνυμου μαθήματος του προηγούμενου εξαμήνου, έχει ως σκοπό να διευρύνει τη γνώση των καταρτιζόμενων στις αρχές και τις μεθόδους της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Μέσα από τη θεωρία και τις εργαστηριακές ασκήσεις, ο καταρτιζόμενος είναι σε θέση να εργαστεί στην παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. Ανάμειξη κόνεων
2. Ελάττωση μεγέθους τεμαχιδίων και υπολογισμός του μεγέθους
3. Διαμοιρασμός κόνεων
4. Παρασκευή κόκκων
5. Παρασκευή δισκίων με υγρή κοκκοποίηση
6. Παρασκευή δισκίων με απευθείας συμπίεση των υλικών
7. Παρασκευή δισκίων βραδείας αποδέσμευσης
8. Έλεγχος δισκίων (ομοιομορφία βάρους, διαστάσεων)
9. Έλεγχος δισκίων (ευθρυπτότητα, αντοχή στη θραύση, καταθρυμματισμός)
10. Παρασκευή καψακίων (υπολογισμός της ποσότητας του υλικού, πλήρωση καψακίων)
11. Έλεγχος καψακίων (βάρος, περιεκτικότητα)
12. Παρασκευή και έλεγχος αλοιφών
13. Παρασκευή και έλεγχος υπόθετων

Το συγκεκριμένο μάθημα, ως συνέχεια του ομώνυμου μαθήματος του προηγούμενου εξαμήνου, έχει ως σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις των καταρτιζόμενων σε προϊόντα κοσμετολογίας καθώς και στις μεθόδους παραγωγής τους, προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. Παρασκευή γαλακτώματος καθαρισμού
Παρασκευή υδατικής κρέμας ημέρας
Παρασκευή κρέμας νύχτας
Παρασκευή κρέμας ματιών,
2. Παρασκευή λοσιόν στυπτικής-τονωτικής
3. Παρασκευή αργιλώδους μάσκας.
Παρασκευή προϊόντων απολέπισης με οξέα φρούτων
4. Παρασκευή αντηλιακής κρέμας
5. Παρασκευή αντιβακτηριακής κρέμας για την ακμή
6. Παρασκευή υγρής πούδρας
7. Παρασκευή σαμπουάν (ξηρά – λιπαρά μαλλιά)
8. Παρασκευή αντιιδρωτικής κρέμας
9. Παρασκευή κρέμας χεριών από φυτικά εκχυλίσματα
10. Παρασκευή αντιγηραντικής κρέμας
11. Παρασκευή αλοιφών
12. Παρασκευή κραγιόν
Παρασκευή μάσκαρας
Παρασκευή υγρού make – up

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την εισαγωγή και την ανάλυση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον ποιοτικό έλεγχο φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη φαρμακοποιία.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Φαρμακοποιίες
2. Έλεγχος ομοιομορφίας βάρους στερεών φαρμακομορφών
3. Έλεγχος ομοιομορφίας περιεκτικότητας δραστικής ουσίας
4. Έλεγχος χρόνου καταθρυμματισμού
5. Έλεγχος του ρυθμού διάλυσης (dissolution)
6. Φαρμακευτική διαθεσιμότητα καψακίων
7. Σταθερότητα φαρμακευτικών προϊόντων
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων ασπιρίνης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
– Έλεγχος σταθερότητας της ασπιρίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων ινδομεθακίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων δικλοφαινάκης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων αμπικιλλίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων αμοξυκιλλίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων προμεθαζίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων τριφθοροπεραζίνης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων φουροσεμίδης.
– Ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών σκευασμάτων δεξαμεθαζόνης.
– Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκονικού ασβεστίου.
– Ποσοτικός προσδιορισμός θειικού ψευδαργύρου.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τις βασικές μεθόδους ελέγχου και αξιολόγησης καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμφάνιση και φυσικοχημικές σταθερές
1.1 Μέτρηση PH σε προϊόντα (γαλάκτωμα, κρέμα, λοσιόν)
1.2 Μέτρηση ιξώδους δυναμικού και πλαστικού
1.3 Μέτρηση Ε.Β., σχέση βάρους και όγκου για τη συσκευασία
1.4 Μέτρηση σ.τ.
1.5 Δοκιμασία σταθερότητας
1.6 Προσδιορισμός συντηρητικών
1.7 Μικροβιολογικός έλεγχος
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
2.1 Προδιαγραφές
2.2 Έλεγχος καθαρότητας συστατικών
2.3 Μικροβιολογικός έλεγχος
3. ΔΕΡΜΑ – ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
3.1 Σχέση καλλυντικών με τον τύπο δέρματος
3.2 Ενυδάτωση του δέρματος
3.3 Σχέση καλλυντικού και ιδρώτα. Σύσταση
3.4 Σχέση καλλυντικού με τη γήρανση του δέρματος
3.5 Σχέση καλλυντικού με τα μαλλιά
3.6 Έλεγχος τοξικής δράσεως του καλλυντικού
3.7 Μέθοδοι ερεθιστικότητας
3.8 Μέθοδοι μελέτης στοματικής τοξικότητας
4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες του Marketing. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις πωλήσεις φαρμάκων και καλλυντικών.


Περιεχόμενο του Μαθήματος:
1. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MARKETING
3. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
4.1 Κανάλια διανομής
4.2 Μερίδα αγοράς
4.3 Στόχοι
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
5.1 Τμηματοποίηση
5.2 Κάλυψη περιοχής
5.3 Τμήμα ελέγχου περιοχής
6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
6.1 Πριν από την πώληση
6.2 Κατά την πώληση
6.3 Μετά την πώληση
7. ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
7.1 Φαρμακείο (ιδιωτικό, δημόσιο)
7.2 Νοσοκομείο (φαρμακείο, κλινικές, διοίκηση)
7.3 Γιατροί (ιδιωτικοί, δημόσιοι, πανεπιστημιακοί)
7.4 Υπουργείο Υγείας
7.5 Τμήματα καλλυντικών πολυκαταστημάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπλουτίσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τη διδακτέα ύλη μέσα από την πρακτική άσκηση σε φαρμακείο.


Περιεχόμενο του Μαθήματος
* Συμμετοχή των σπουδαστών σε διαδικασίες αντίστοιχες των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και ανάληψη καθηκόντων που πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, ιδιωτικές εταιρίες και επιχειρήσεις του κλάδου.
– Παραλαβή, τοποθέτηση φαρμάκων και καλλυντικών
– Έλεγχος τιμολογίου και εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα
– Εντερική και παρεντερική διατροφή (Παραγγελία – διάθεση – συνταγές – αποζημίωση ταμείων)
– Εκτέλεση συνταγών ταμείων μέσω πληροφοριακού συστήματος (ολική – μερική)
– Επικόλληση κουπονιών
– Προετοιμασία συνταγών του μήνα για υποβολή στα ταμεία
– Υγειονομικό υλικό
– Ορθοπεδικό υλικό
– Μετρητές πίεσης, σακχάρου και χοληστερίνης
– Συνταγές ναρκωτικών (εκτέλεση – φύλαξη)
– Θεωρήσεις – σφραγίδες – διαγνώσεις
– Παραφαρμακευτικά προϊόντα (πχ βιταμίνες, βρεφικά, καλλυντικά)
– Νοσοκομειακά φαρμακεία
– Υλικά αρμοδιότητας νοσοκομειακών φαρμακείων
– Διάθεση ΦΥΚ
– Διάθεση αντιρετροϊκών φαρμάκων
– Επικύρωση συνταγών- προετοιμασία τμημάτων –διάθεση στις κλινικές
– Εξυπηρέτηση ασθενών με βιβλιάρια κοινωνικής πρόνοιας, με συνταγές αντιφυματικών φαρμάκων και ασθενών που είναι πολιτικοί πρόσφυγες
– Διαδικασία επιστροφών
– Διαδικασία απογραφής αποθήκης


Στο παράρτημα του οδηγού σπουδών αναφέρονται επιπλέον τα περιεχόμενα του μαθήματος με τα οποία δύνανται οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας ΙΕΚ «Βοηθός Φαρμακείου» να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο».

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

1.Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους
σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι
καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε
συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .
2. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που
εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την
υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι
σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται,
προσμετρούνται αυτά στον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986.
Η Πρακτική Άσκηση, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται μετά
την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.
Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
ισχύει, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή
τμηματική.
Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης
πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή
Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του
καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, τον επιτόπιο έλεγχο της
επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
Η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (Υ.Α.
Κ1/54877/31-3-2017/ΦΕΚ 1245 Α΄).
3. Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα:
«Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Στο Πρόγραμμα Μαθητείας
Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική
άσκηση.
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης
στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητείας στον χώρο εργασίας.
Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.,
όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας και η ευθύνη
συντονισμού για την εφαρμογή του Προγράμματος Μαθητείας, ανήκει στο οικείο Ι.Ε.Κ. Η αξιολόγηση του
Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητευομένων και
πραγματοποιείται στο Ι.Ε.Κ. και στον χώρο εργασίας.
5.Για την ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε ιδιωτικό φαρμακείο της κοινότητας ή
σε φαρμακείο δημόσιου/ιδιωτικού νοσοκομείου ή σε φαρμακείο στρατιωτικού νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση
και εποπτεία φαρμακοποιού.
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης θα πρέπει οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους είναι
χρήσιμες στην εξεύρεση εργασίας και στην εκτέλεση των μελλοντικών τους καθηκόντων.
Ενδεικτικά θα πρέπει να ασκηθούν οι καταρτιζόμενοι οπωσδήποτε στα ακόλουθα:
– Εξυπηρέτηση ασθενών για συνταγές φαρμάκων, συμπληρώματα διατροφής, υγειονομικό υλικό, καλλυντικά
προϊόντα
– Τακτοποίηση προϊόντων και έλεγχο ημερομηνιών λήξεως
– Διαδικασίες επιστροφών
– Διαδικασίες απογραφής
53
– Διαδικασίες παραγγελιών
– Εκτέλεση συνταγών γαληνικών σκευασμάτων
– Πληροφοριακά συστήματα φαρμακείου
– Διαχείριση ιδιωτικού φαρμακείου (φαρμακείο της κοινότητας)
– Διαχείριση φαρμακείου νοσοκομείου
– Διαδικασίες βιομηχανίας