Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό

Το πρόγραμμα

Ο στόχος του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι να χρησιμοποιήσει τον Αθλητισμό ως πρακτικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένες σε άτυπες και μη τυπικές τεχνικές διδασκαλίας που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους τόσο στην προσωπική όσο και στη δημόσια υγεία, συμμετέχοντας και πετυχαίνοντας μια ισορροπημένη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

 

Οι στόχοι είναι

⮚     Να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων με γνώση του υγιεινού τρόπου ζωής για να συμβάλλουν στην υγεία της κοινότητας, την κοινωνική ευημερία και την αρμονία.

⮚     Να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να βελτιώσουν τη στάση, την κατανόηση των δικών τους αναγκών με σκοπό και την αυτοπραγμάτωση των αναγκών τους.

⮚     Να αναπτύξει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων μεταξύ προσωπικής και δημόσιας υγείας και τον αθλητισμό.

⮚     Να αναπτύξει και να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των ευρωπαϊκών αξιών στην εκπαίδευση, παρέχοντας ίσες και προσβάσιμες ευκαιρίες στους ανθρώπους.

 

Η ομάδα στόχος

Η ομάδα-στόχος του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αθλητισμού, εθελοντές, μαθητές των συμμετεχόντων οργανισμών, γενικός πληθυσμός από την κοινότητα.

 

Αποτελέσματα Έργου

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι:

  1. Ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης
  2. Καλός οδηγός «Υγιεινής Ζωής»
  3. Ακαδημαϊκή δημοσίευση «Αντίληψη της Υγιεινής Ζωής και Αθλητισμός»

 

Οι δραστηριότητες του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι:

⮚     Σεμινάρια με την παρακάτω θεματική:

●        Υγιεινή ζωή με άθληση

●        Αθλητισμός για ψυχική και ψυχολογική ευεξία

●        Ενεργητική και παθητική άθληση στην καθημερινή ζωή

⮚     Έρευνα πεδίου – «Αντίληψη για την Υγιεινή Ζωή και τον Αθλητισμό» μεταξύ των χωρών των εταίρων

⮚     Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο: «Είμαστε υγιείς»

⮚     Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες με τίτλο:

●        Υγιεινή ζωή με άθληση

●        Υγιεινή διατροφή και άθληση

●        Αθλητισμός για ψυχική και ψυχολογική ευεξία

●        Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω του αθλητισμού

●        Κοινωνικοποίηση και άθληση

●        Ενεργητική και παθητική άθληση στην καθημερινή ζωή

●        Αθλητισμός στο σπίτι

●        Αθλητισμός στην εργασία

 

 

Κατά τη διάρκεια των 30 μηνών, το έργο Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό θα επηρεάσει άμεσα και έμμεσα θετικά

Πληροφορίες

INFO_GEN_GR

Ιστότοπος

www.sportforus.net

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Facebook

https://www.facebook.com/project.sportforus

Instagram

 

https://www.instagram.com/sportforusproject/

SPORT_LOGO BAR